Избранное
Рубрика: Без рубрики, Նախագիծ, Երաժշտական, Ծրագրեր

Առարկայական ծրագիր 2021-2022թթ (պար)

• «Պար» առարկայի ծրագիրը Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Միջին դպրոցում (6-8-րդ դասարաններ)

• «Պար» առարկայի ծրագիրը Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Ավագ դպրոցում, 9 – 11-րդ դասարաններ

Պարի ուսուցման նպատակները.

• սովորողների ազգային պարի կրթում,

• նրանց մոտ ազգային մշակույթի ձևավորում

• հայկական պարերի տեսական եւ գործնական իմացություն

Պարի ուսուցման խնդիրները.

• նպաստել սովորողների գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանն ու զարգացմանը

• երաժշտության, պարի միջոցով հաղորդակից դարձնել ազգային մշակույթին, նպաստել դրա յուրացմանը

• ազգային նյութի յուրացում,

• պարզագույն գործիքների նվագախումբ ստեղծել

• գեղարվեստական մտածողության ձևավորում և զարգացում

• ընդհանուր զարգացման ապահովում

• ստեղծագործական երևակայության զարգացում

• պարը դարձնել առօրյայի մասնիկ

ՊԱՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

Պարի ընդհանուր պարտադիր դասընթացներ` ըստ հեղինակային կրթական ծրագրերի, ուսումնական պլանների

• Միջին դպրոցի 6-8-րդ դասարաններում՝ շաբաթական 1 դասաժամ

• Ավագ դպրոցի 9-12-րդ դասարաններում` շաբաթական 1 դասաժամ

Կթահամալիրում գործող հանրակրթական համույթներ, ակումբների գործունեություն

• Նախակրթարանների դաստիարակների պարի «Նռանե» ակումբ

• Միջին, Ավագ դպրոցների պարային ակումբ՝«Եռյակ»

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

Պարասրահ-լաբորատորիա՝ լայն, լուսավոր, օդափոխված: Հագեցած համապատասխան կահավորմամբ, ՏՀՏ միջոցներով: Առկա են դաշնամուր, ռիթմիկ, հարվածային գործիքներ:

Բացօթյա միջավայր՝ երաժշտածիսական, պարային, խաղային, ավելի մեծ խմբերով ավելի ազատ, անկաշկանդ գործունեություն ծավալելու համար:

ՊԱՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՒՄ Է

• Խմբային երգեցողությամբ և պարով

• ուսումնական օրացույցով հաստատված առավոտյան ընդհանուր պարապմունքների, ուրբաթ-համերգների, ծեսերի և տոների մասնակցությամբ,

• արտագնա ճամփորդությունների

• նախագծային ուսուցմամբ (հեղինակային մանկավարժություն) ծրագրերով,

• մեդիահմտությունների՝ բլոգավարությամբ,

• միջառարկայական, միջդպրոցական կրթական կապերի, կամուրջների փոխանակման, ստեղծման, համագործակցության,

• սովորելու և սովորեցնելու հմտությունների զարգացման միջոցով:

Խմբային երգեցողություն և պար

Խմբային պարը ձևավորում է թիմային միասնականության մոդել, ինչպես նաև հղկում է ճաշակ:

Խմբային պարը իրականացվում է առավոտյան ընդհանուր պարապմունքների, մեդիաուրբաթ- համերգների, առանձին դասարան-համույթների, համատեղ միասնական դաս-համերգների, կրթական ծրագրերիփ փոխանակումների, ուսումնական ճամբարների, ճամփորդությունների ժամանակ` հեղինակային երաժշտական ծրագրերով և նախագծերով:

Ուսումնական օրացույցով հաստատված առավոտյան ընդհանուրպարապմունքները, ուրբաթ-համերգները, ուրբաթ-համերգների, ծեսերի և տոների մասնակցություն,

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքների ծրագիրը կազմվում է երաժշտապարային, որի ընթացքում տեղի է ունենում ուսումնական նյութերի ամրապնդում, յուրացում, ուսուցում: Պարապմունքները կազմակերպվում են տարատարիք սովորողների խմբերով: Ձևավորվում է թիմային մտածողություն, խմբային երգի, պարի զարգացման, սովորելու-սովորեցնելու հմտություններ, սովորողի մասնակցային, կազմակերպչական ընդունակությունների բացահայտում:

• Ուրբաթ-համերգների ծրագիրը կազմվում է երաժշտապարային, թեմատիկ ուսումնական նյութերի, ծրագրերի հիման վրա, որի ընթացքում տեղի է ունենում ուսումնական նյութերի ամրապնդում, յուրացում, ուսուցում, նոր թեմատիկ համերգների, ծրագրերի ներկայացում, նոր մարդկանց, հյուրերի, խմբերի ներկայացում: Ուրբաթ-համերգներին մասնակցում են տարատարիք սովորողներ, ուսուցչական խմբեր, ծնողներ, հյուրեր: Ձևավորվում են երգեցիկ, ընթերցողական խմբեր, համույթներ, երգչախմբեր, ի հայտ են գալիս անհատ կատարողներ: Ձևավորվում է թիմային մտածողություն, խմբային երգի զարգացման, սովորելու-սովորեցնելու հմտություններ, սովորողի, ուսուցչի, ծնողի, հյուրերի մասնակցային, կազմակերպչական կարողությունների բացահայտում:

Ծեսերի և տոների մասնակցություն. Ծեսերի և տոների նպատակը այն սովորողինը դարձնելն է, որ նա իրեն մասնակից ու փոխանցող զգա: Սովորողի համար ծեսը դառնում է իսկական ուսումնասիրության և հետազոտության աղբյուր, ամրապնդում է միջառարկայական, միջընկերական, համագործակցային կապերը: Այն ստեղծում է հետաքրքրության մեծ դաշտ` հետազոտության, տեղեկությունների հավաքագրման, գրառման, հորինելու, ստեղծելու և այլնի համար: Ծեսերը, տոները միավորում են և ստեղծում սովորող, ծնող, ուսուցիչ համայնքային կապը:

Արտագնա ճամփորդություններ

Այցելություններ դպրոցներ, հոգևոր մշակութային կենտրոններ, եկեղեցիներ և այլն: Ճամփորդության մասնակիցների մոտ ամրապնդվում են ուսուցանված նյութերը, նրանք դառնում են ազգային մշակույթի կրողը, տարածողը և փոխանցողը: Ձևավորվում է թիմային մտածողություն, խմբային պարի զարգացման, սովորելու-սովորեցնելու հմտություններ, սովորողի, ուսուցչի, ծնողի, հյուրերի մասնակցային, կազմակերպչական ընդունակությունների բացահայտում:

Նախագծային ուսուցման հեղինակայինմանկավարժը

Հեղինակ ուսուցիչը նախագծային ուսուցումը կազմակերպում է` ելնելով իր առարկայի արդյունավետ կազմակերպման, սովորողների ընդունակությունների, հմտությունների բացահայտման, գիտելիքների զարգացման, ազգային երաժշտապարային մշակույթի տարածման, փոխանցման մանկավարժական խնդիրների հիման վրա: Արդյունքում մանկավարժ ուսուցիչը անընդհատ ինքնակրթվում, հետազոտում և զարգանում է, իսկ սովորողը ծանոթանում է ազգային մշակույթի ավելի լայն շերտերին և յուրացնում դրանք, հանդիպում է թեմատիկ բազմազանության, ունենում է կրթական այլընտրանք:

Մեդիահմտություններ՝բլոգավարության շնորհիվ (թեմատիկ կայքեր, ենթակայքեր, բլոգներ) ուսուցիչը երաժշտական մեդիատարածքում արտացոլում է իր մանկավարժության խնդիրների շրջանակում մշակված, ստեղծված երաժշտապարային մեդիափաթեթներ՝ երգեր, պարեր։

Միջառարկայական, միջդպրոցական, կրթական կապերի, կամուրջների փոխանակման, ստեղծման համագործակցություն

Իրականացվում է համագործակցութուն`սովորողի, ուսուցչի, ծնողի, դպրոցների, կրթական այլ կազմակերպությունների հետ ներառման, երաժշտապարային նյութի յուրացման, փոխանցման, տարածման, զուգահեռների անցկացման, ընդհանուր գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների բացահայտման, կիրառման նպատակով:

Սովորելու և սովորեցնելու հմտությունների զարգացում

Սովորողը դառնում է յուրացված նյութի կրողը,փոխանցողը: Սովորողը սովորեցնելու ընթացքում ձեռք է բերում շփման, ներառման, իմացած նյութի փոխանցման հմտություններ:

Պարի ուսուցման, փոխանցման խանգարողհանգամանքները. Սովորողների ու հասարակության լայն շերտի մոտ հայկական ազգային պարի վերաբերյալ շատ բացասական ու երրորդային կարծիք կա, դա պայմանավորված է մի քանի կետերով՝

1. Երկարատեւ պետականության բացակայություն

2. Տարբեր ազգերի հետ համատեղ համերաշխ ապրելը

3. Ավագ սերունդների կողմից մշակույթի թերի կամ զրոյական իմացությունն ու ոչ արժեորումը

4. Արտասահմանյան (Եվրոպական ու Ամերիկյան) մշակույթի պրոպագանդան

Պարի ուսուցման մեթոդիկան

Դպրոցական վաղ տարիքից ազգային մշակույթի ուսուցումը սովորողին մոտեցնում է ազգային արժեքներին ու մտածողությանը։ Հայ ազգային երգն ու պարը պետք է լինեն շատ ճկուն եւ սահմաններ չունենան, քանզի վաղ տարիքում պարտադրողաբար սովորեցված յուրաքանչյուր նյութ ավելի հասուն տարիքում հակակրանքի առիթ է հանդիսանում։ Հայ ազգային պարը եւ երգը շատ հարուստ են ու տարբերվող, օրինակ` Սասուն, Համշեն, Վան-Վասպուրական, Ալաշկերտ, Կիլիկիա, Կարին եւ այլն, կարծես նույն տեսակն են, նույն ազգն են, բայց մշակութային առումով շատ տարբերվող շրջաններ են։ Մշակութային այս զանազանությունը պետք է իմանալ տարբերել եւ փոխանցել ։

Ազգային երգը, պարը ծեսը չունեն ստանդարտ մտածողություն` ունեն ողնաշար, որի վրա կառուցվում է մարմինը։

Սովորողների շատ փոքր շրջանակ կա, որ դպրոցական դասաժամերից դուրս մեծ սիրով ծանոթանում է հայոց մշակույթին, եւ հենց իրենց միջոցով էլ կարելի է ցուցադրել ու սերմանել սովորելու մշակույթը։ «Եռյակ», «Նռանե»,«Ակներ», ավագ դպրոցի ձեւավորման փուլում գտնվող պարի ակումբ (Հայարփի Անանյանի ղեկավարությամբ) այս խմբերն են, որոնք թե՛ գիտակցաբար, թե՛ անգիտակցաբար նպաստում են կրթահամալիրում ազգայինի ուսուցմանն ու տարածմանը։ Սովորողները, տեսնելով, որ ազգային պարի ու երգի միջոցով մարդիկ համախմբվում են, դառնում ընտանիք, որտեղ իշխում է հարգանքն ու փոխըմբռնումը, փոխում են իրենց վերաբերմունքը ազգային մշակույթի հանդեպ։ Ճիշտ եւ ոգեղեն ցուցադրված ազգային յուրաքանչյուր տարր սովորողի մոտ առաջացնում է այն յուրացնելու, մասնիկը դառնալու ցանկություն։

Պարի հանդեպ հետաքրքրություն առաջացնելու ձև է ակումբների միջոցով նորպարեր ցուցադրելը, որը տվել է իր արդյունքը(Ալաշկերտի քոչարի պարը ցուցադրվել է համահավաք 8 -րդ դասարանի սովորողների կողմից եւ տարածվել միջին եւ ավագ դպրոցներում` դառնալով ամենասիրելի պարերից մեկը)։

Պարուսուցումը կատարվում է ըստ նախագծի

Նախագիծը կազմելիս

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Երաժշտական ուսումնական կայքեր

Հանրակրթական ազգագրություն. բլոգ

Ծեսերի բաց լաբորատորիա. բլոգ

Ձայնադարան

Երաժշտության դասավանդողների բլոգներ

armenianmusic.am կայք

• ձայնագրություններ ՝ ergir.am կաքից

• կրթահամալիրում արված ձայնագրություններ

• Այլ կայքերից վերցված արխիվային նյութեր(Ֆեյսբուք, Յութուբ եւ այլն)

Избранное
Рубрика: Без рубрики, Հաշվետվություն, Նախագիծ, Ծրագրեր

Աշխատանքային ծրագիր 2020-2021 ուս տարվա համար

Տարիքային խմբեր ՝ 6-8 րդ դասարանցիներ

Նախատեսված է սույն ուս տարում ծանոթացնել Հայ ազգի մշակույթին ՝

 1. Զրույց մեր ազգի մեծերի (հերոսների, ազգագրագետների, գրողների, մշակույթի ) մասին

2.Պարերի ուսուցում (ազատ թեմատիկա)

3.Ազգային խաղերի ուսուցում (սովորողների ընտրությամբ)

Նախագծի նպատակը՝ սովորողին ավելի մոտեցնել ազգային արժեքներին, ազգային պարը, խաղը որպես ապրելակերպ ներկայացնել, հասցնել սովորողին, որ մեր մշակույթի մասնիկները պետք է պահվի անկախ նախընտրած մասնագիտությունից քանզի դրանք մեր զինանոցի նշանակալի զենքերից են:

Рубрика: Без рубрики, Ճամփորդություն, Նախագիծ, Եռյակ

Աշնանային Արատես. եռօրյա Արշավային ճամփորդություն


Ճամբարի կազմակերպման ժամանակահատվածը
՝ հոկտեմբերի 15-17

Մասնակիցներ՝

Միջին դպրոցի տարատարիք սովորողներ

Պատասխանատուներ՝ Տաթև Աբրահամյան, Ստելլա Մնացականյան, Լաերտ Գրիգորյան

Մեկնում՝ հոկտեմբերի 15-ին, Մայր դպրոցի կայանատեղիից

Վերադարձ՝ հոկտեմբեր 17 Մայր դպրոց:

Երթուղին՝

Մեկնում՝ Երևան-Արտաշատ-Երասխ, Եղեգիս-Արատես երթուղով:

Վերադարձ՝ Շատին-Սելիմի իջևանատուն-Երևան երթուղով:

Նպատակը՝

 • Հայրանեգիտական բացահայտումներ. Վայոց ձորը աշնանը
 • Աշնանային քայլարշավներ,
 • Աշնանային մարզական խաղերի կազմակերպում
 • Պարուսուցում
 • հայրենաճանաչում

Ճամբարային գործունեության ուղղությունները

 • Միջավայրի խնամք
 • Արշավական օրհենքների ծանոթացում, քննարկում,
 • Տեղորոշման դասեր(տեղորոշում բնության գրկում)
 • Մարզական գործունեություն,
 • Երեկոյան քննարկումներ, ընթերցումներ։
 • Հայրենագիտություն,
 • Քայլարշավներ,
 • Պարուսուցում (-։-։-։-)
 • Սննդի կազմակերպումը՝ որպես ճամբարային գործունեության բաղադրիչ, ինքնասպասարկում

Կանգառներ՝

 • Սելիմի իջեւանատուն
 • Արփա գետի հովիտ

Նախապատրաստական աշխատանք. հրապարակվում է սովորողի բլոգում

 • Այցելվող երթուղու վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքում, ուսումնասիրություն,
 • Սպասելիքները ճամփորդությունից. շարադրել մտքերը

Նախահաշիվ Եռօրյա ճամբարի ուղեգրի արժեքը մեկ անձի համար՝ 6000 դրամ

 • Սննդի վճարը՝ 3000, երեք օրվա համար,
 • Տրանսպորտի վճար՝ 80.000,  վճարի մի մասը ՝ կրթահամալիրի աջակցությամբ,

Տրանսպորտ՝
Ճամբարի ծրագիր հոկտեմբեր 29-31

հոկտեմբեր 15՝

 • Մեկնում մայր դպրոցի կայանատեղիից
 • Ժամանում Արատեսի դպրական կենտրոն
 • Ընդմիջում
 • Բակային խաղեր
 • Ընթրիք
 • Ազգային պարեր, օրվա ամփոփում
 • Քուն

Հոկտեմբերի 16՝

 • 07:00 վերկաց հիգիենա
 • 07։30 նախաճաշ
 • 08:00 Սեւաժայռի հաղթահարում
 • հանգիստ բարձրունքի հաղթահարումից հետո
 • 14:00 ճաշի պատրաստում, ճաշ
 • 15:30 խաղեր, պարուսուցում
 • 18:00 ընթրիքի պատրաստում,ընթրիք
 • 19։30 ընդհանուր քննարկում արշավի մասին
 • 20:00 թեյ ինտելեկտուալ խաղեր
 • 22։00 քուն

հոկտեմբերի 17՝

 • 08:00 վերկաց, հիգիենա
 • 08:30 նախավարժանք
 • 09։00 նախաճաշի պատրաստում, նախաճաշ
 • 10:30 միջավայրի բարեկարգում (աղբ հավաքել , սենյակների մաքրում )
 • 12։00 վերադարձ Արատեսի դպրական կենտրոնից
 • 13:00 Կանգառ սելիմի իջեւանատանը, պարեր սելիմի լեռնանցքում

Անհրաժեշտ իրեր՝

 • քնապարկ
 • թեթև ուսապարկ, հարմար սպորտային հագուստ, տաք հագուստ, փոխնորդ հագուստ և կոշիկներ,
 • տաք գիշերազգեստ և հողաթափեր,
 • հիգիենայի պարագաներ
 • բրդուճներ, ջուր
 • դիմակ, ախտահանիչ լուծույթ
 • աղբի տոպրակ, ձեռնոցներ
 • անձնական ճամփորդական սպասք

Ակնկալվող արդյունքը՝ ճամբարականների տպավորությունների ներկայացում բլոգներում։

Մասնակցել ցանկացողները գրեն ՝

հասցեին:

Մասնակիցներ՝

Рубрика: Без рубрики, Նախագիծ, Եռյակ

«Եռյակ» Ազգային ակումբ

Վայրը՝ Միջին դպրոց, մարմարյա սրահ

Պարապմունքների անցկացման օրեր՝

 1. Երկուշաբթի 14։30-16։00
 2. Չորեքշաբթի 14։25-15:00

 Նախատեսված է ազգային պարով և երգով հետաքրքրված բոլոր անձանց համար, առանց տարիքային սահմանափակումների

Նպատակը՝ պարուսուցում, ծանոթացում հայ երգին, պարին և խաղերին :

Մասնակիցների նախնական կարողություններ ու հմտություններ՝ ներկայություն:

Ուսումնական գրականության, այլ ռեսուրսների ցանկ

 • երգեր (ընտրությունը թիմային ՝ երգ-պարերից)
 • պարեր 

Նախագծի իրականացման ընթացքը ՝Ընդհանուր հավաք պարապմունք սովորողների հետ շաբաթական 2 օր.  նոր պարերի ուսուցում  և ծանոթացում  պարերի պատմությանը: Տևողությունը՝ մեկ ժամ

Նախագծի հնարավոր հեռանկարային զարգացումները՝ մասնակցություն «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի միջոցառումերին, ինչպես նաև համերգներ և ելույթներ ազգագրական փառատոններին և միջոցառումներին, ազգային երգի, պարի, խաղերի տարածումը ճամփորդությունների, փոխանակման ծրագրերի և ցանցային նախագծերի միջոցով:

Նախագծի ուսումնա-հասարակական բաղադրիչը ՝երգ, պար, ազգային խաղեր նաև ծանոթացում մեր մարտիկներին, ազգի հերոսներին:

1.Ազգային պարերի ուսուցում

2.Պարերի ծագումնաբանություն եւ պատմություն։

Պարերի ցանկը՝

 • Արզումանի
 • Զնգրտա
 • Շիրխանի
 • Կտկտիկ
 • Աղքտի քոչարի
 • Ուրֆանե
 • Վասպուրականի լորկե
 • Վասպուրականի քերծի
 • Սասնա շորո
 • Ռոստոմի
 • Քերծի
 • Բուլանխի քոչարի

Մասնակիցներ ՝

 1. Լիաննա Դոխոյան
 2. Տաթեւ Մամիկոնյան
 3. Տաթեւ Գրգորյան
 4. Անի Հարությունյան
 5. Մարի համբարչյան
 6. Գայանե Խաչատրյան
 7. Կարեն Մարգարյան
 8. Հայկ Ստեփանյան
 9. Աստղիկ Ալեքսանյան
 10. Սեդա Մարգարյան
 11. Կատրին Մանգասարյան
 12. Մանան Առաքելյան
 13. Մարիա Չոբանյան

Պարուսույցներ՝ Հայարփի Անանյան, Լաերտ Գրիգորյան

Рубрика: Без рубрики, Նախագիծ, Նռանե

Դասվար-դաստիարակներ պարի սեմինար

Պարուսուցում 

Սեպտեմբեր 13, 29, 27-ի պարապմունքներ
Ժամը՝ 13։30-14։30,  վայրը՝ Մայր դպրոց(պարասրահ)։

Պատասխանատու՝ Լաերտ Գրիգորյան

Լուսաբանող՝ 

Ծրագրում՝   

13:30-14։30.Ազգային պարերի ուսուցում.

Մասնակիցներ՝

 1. Հասմիկ Հարությունյան
 2. Արմենուհի Ամիրյան
 3. Գայանե Արզումանյան
 4. Էմմա Տերտերյան
 5. Մարգարիտ Հեքիմյան
 6. Աննա Հայրոյան
 7. Աղավնի Վանյանը
 8. Տաթև Հովսեփյան
 9. Անուշ Ավետիսյան
 10. Արմինե Եղիազարյան
 11. Էլյա Գրիգորյան
 12. Անահիտ Գրիգորյան
 13. Սաթեն Քարաջյան
 14. Գայանե Թորոսյան
 15. Մելինե Սիմոնյան
 16. Անի Գրիգորյան

Համակարգող՝ Նելի Արղության

Рубрика: Без рубрики, Հաշվետվություն, Նախագիծ, Եռյակ, Երաժշտական, Ծրագրեր

Ուսումնական տարվա պարուսուցման նախագիծ

Նպատակը՝ սովորեցնել սովորողներին ազգային պար, մոտեցնել ազգային արժեքներին, բարձրացնել ազգային մշակույթի սանդղակը։

Ծրագրում՝

 • Պարուսուցում
 • Ազգային խաղերի ուսուցում
 • Ճանապարհորդություն
 • Ներդպրոցական եւ արտադպրոցական միջոցառումների կազմակերպում

Նախատեսվող պարերի ցանկ՝

 • 6-րդ դասարանցիներ՝
  • Գյովնդ
  • Ապարանի Գյովնդ
  • Մշո քոչարի
  • Ասմար
  • Կոմիտասի շորոր
  • Սասնա շորոր

Պարերը, որոնք նշված են 6-րդ դասարանցիների ուսուցման համար՝ կատարողական ավելի պարզ են, ավելի հեշտ են յուրացվում եւ իրենց մեջ պարունակում են հայ ազգային պարերում հաճախ հանդիպող պարային շարժումներ: Յուրացնելով այս պարերը սովորողի համար ավելի դյուրին կդառնա յուրացնել տեխնիկապես ավելի բարդ պարերը:

 • 7րդ դասարանցիներ՝
  • Լուտկի
  • Երեք ոտք
  • Կտկտիկ
  • Կիլիկիո Դապկե
  • Բուլանխի քոչարի
  • Շավալի, Խոշ բիլազիգ

Պարերը, որոնք նշված են 7-րդ դասարանցիների ուսուցման համար՝ ունեն երժշտական ռիթմիկ բարդություններ: Սովորողը յուրացնելով այս պարերը զարգացնում է իր մեջ ռիթմի զգացողություն:

 • 8րդ դասարանցիներ՝
  • Արզումանի
  • Զընգրտան
  • Ռոստոմի
  • Չաչանե
  • Քերծի
  • Շատախի Ռազմապար

Պարերը, որոնք նշված են 8-րդ դասարանցիների ուսուցման համար՝ ավելի բարդ են եւ տեխնիկապես, եւ կատարողական, եւ ռիթմիկ առումներով: Սովորողը 6-8 րդ դասարանների պարերին տիրապետելուց հետո ցանկության դեպքում կարող է եւ ուսումնասիրել եւ ինքնուրյուն սովորել մեր ազգային միջին եւ ցացր բարդություն ունեցող պարերը։

Պարերի ցանկը ենթակա է փոփոխման։

Աշխատաժամանակ՝

Рубрика: Без рубрики, Հաշվետվություն, Երաժշտական

Անհատական աշխատաժամանակ օգօստոս

Երկուշաբթի 16.08.21

 • Շինարարական աշխատանքներ մայր դպրոցում
 • Առարկայական ծրագրի հետ աշխատանք

Երեքշաբթի 17.08.21

 • Շինարարական աշխատանքներ մայր դպրոցում
 • Առարկայական ծրագրի հետ աշխատանք

Չորեքշաբթի 18.08.21

 • Շինարարական աշխատանքներ մայր դպրոցում
 • Առարկայական ծրագրի հետ աշխատանք
 • Մուտքի ճամբար՝
  • ժամը՝ 10:00
  • վայրը՝ Մարմարյա սրահ

Հինգշաբթի 19.08.21

 • Շինարարական աշխատանքներ մայր դպրոցում
 • Առարկայական ծրագրի հետ աշխատանք

Ուրբաթ 20.08.21

 • Շինարարական աշխատանքներ մայր դպրոցում
 • Առարկայական ծրագրի հետ աշխատանք

Երկուշաբթի 23.08.21

 • Վերադարձ ճանապարհորդությունից

Երեքշաբթի 24.08.21

 • Շինարարական աշխատանքներ մայր դպրոցում
 • Առարկայական ծրագրի հետ աշխատանք
 • Մուտքի ճամբար՝
  • ժամը՝ 10:00
  • վայրը՝ Մարմարյա սրահ

Չորեքշաբթի 25.08.21

 • Շինարարական աշխատանքներ մայր դպրոցում
 • Առարկայական ծրագրի հետ աշխատանք
 • Մուտքի ճամբար՝
  • ժամը՝ 12:20
  • վայրը՝ Մարմարյա սրահ

Հինգշաբթի 26.08.21

 • Քայլք Տիարի հետ

Ուրբաթ 27.08.21

 • Շինարարական աշխատանքներ մայր դպրոցում
 • Առարկայական ծրագրի հետ աշխատանք
 • Մուտքի ճամբար՝
  • ժամը՝ 12:20
  • վայրը՝ Մարմարյա սրահ
 • Ուրբաթ պարապմունք

Շաբաթ 28.08.21

 • Շինարարական կարգավորման աշխատանք

Երկուշաբթի 30.08.21

 • Առավոտյան պարապմունք
 • Դաս-պարապմունք ըստ ուսումնական պլանի
Рубрика: Без рубрики, Երաժշտական

Ուրբաթ պարապմունք

Օր՝ հուլիսի 2

Ժամ՝ 14:00

Վայր՝ «Սեբաստիա» համերգասրահ

Մասնակիցներ՝ 2020-2021 ուստարում կրթահամալիր աշխատանքի համար դիմած, վերապատրաստում, կամավորական աշխատանքի փուլն անցած, ֆիզարձակուրդից վերադարձած դասավանդողներ, այլք

Ծրագիր

 • Բաղը քաղինք

Բաղը քաղինք, խաղողը տարանք,
Չարազը, չարազը,
Ճառթեք, տըղներ, մաճառ խըմենք,
Ավազը, ավազը:


Խաղողը ճառթենք, կարմիր շիրան
Չըռչըռա, չըռչըռա,
Լըցնենք կարասն, էփի, թափի,
Վըռվըռա, վըռվըռա:


Դե՛, Ճառթի, հա՛, դե՛. Ճառթի, հա՛,
Կըրընկի, կըրընկի,
Չըփչըփացրու, փըռռա – խաղա
Տըրընգի, տըրընգի:

***

Անմահական այգի մի ասի՝ մի դրախտ ասա. լիքը զրնգուն աղբիւրներով ու կարկաչուն վտակներով, հազարագոյն ծաղիկներով, ամէն տեսակ երէներով ու երգող նախշուն հաւքերով:  Այգու մէջ էլ այգեպաններ դրեց ու պատուիրեց, որ դուռը միշտ բաց պահեն. ով ուզի մտնի, ուտի, տանի, եկող գնացողին «չէ» չլինի:
Ու եօթը ճամփով ամէն կողմից արձակհամարձակ գալիս էին մարդիկ, լիքը այգում ուտում խմում, լիանում, անց կենում գնում:

 • Կաքավներ, կաքավներ

Կաքավներ, կաքավներ,
Քելեք՝ էրթանք բոլոր խաչին,
Կաքավներ, կաքավներ,
Քելեք՝ էրթանք բոլոր խաչին,
Կաքավներ, կաքավներ,
Վեր-վեր թըռնենք վըր կանաչին,
Կաքավներ, կաքավներ,
Ոտներ մըրսի, փաթթեն լաչին,
Կաքավներ, կաքավներ:


Շիլա շապիկ ծալ-ծալ արեք,
Կաքավներ, կաքավներ,
Շիլա շապիկ ծալ-ծալ արեք,
Կաքավներ, կաքավներ,
Կարմիկ էրես պուտ-պուտ արեք,
Կաքավներ, կաքավներ,
Կարմիկ էրես պուտ-պուտ արեք,
Կաքավներ, կաքավներ:


Ելեք տեսեք՝ ո՞ր կաքավ ջոջ,
Կաքավներ, կաքավներ,
Բըռնենք, տանենք մեր աներոջ,
Կաքավներ, կաքավներ:

 • Կռունկ, հո՛պ տու ու թռի

Կռունկ, հոպ տուր ու թռի,
Կռունկ, ծափ տուր ու թռի:


Կռունկն ընկավ կալերը,
Կռունկ, հոպ տուր ու թռի,
Կտրավ սազիս թելերը,
Կռունկ, ծափ տուր ու թռի:


Կռունկ, հոպ տուր ու թռի,
Կռունկ, ծափ տուր ու թռի:


Կամաց քշեք սելերը,
Կռունկ, հոպ տուր ու թռի,
Կապեմ չուխուս թելերը,
Կռունկ, ծափ տուր ու թռի:


Կռունկ, հոպ տուր ու թռի,
Կռունկ, ծափ տուր ու թռի:


Ա՜յ տղա, պարի մեջը,
Կռունկ, հոպ տուր ու թռի,
Ես եմ քո խաղի մեջը,
Կռունկ, ծափ տուր ու թռի:

Կռունկ, հոպ տուր ու թռի,
Կռունկ, ծափ տուր ու թռի:

***

Արան թագաւորի քաղաքում մի աղքատ պառաւ կին է լինում. ունենում է մի մինուճար որդի: Օրերից մի օր էս պառաւի տղէն հիւանդանում է, ու սիրտը խաղող է ուզում:

— Նանի՛, ի՛նչ կը լինի՝ ինձ համար խաղող ճարես, թախանձում է մօրը:

Պառավը ինչքան խնդրում է, աղաչում պաղատում է, քարսիրտ այգեպանները բան չեն տալիս, դուրս են անում ու այգու դռները յետեւից փակում: Պառաւը դառն ու դատարկ յետ է գալիս: Գալիս է տեսնում՝ որդին, խաղող կանչելով, մօրն է սպասում: Էդպէս խաղող կանչելով էլ էն գիշեր պառաւի որդին մեռնում է:

 • Լուտքի՝ որպես անեծքի պար։

***

Կտրիճ տղերք, նժույգ նստեք, զենքերն առեք,  

Կախարդական աշխարհքը գնացեք,  

Հազարան Հավքը գտեք, բերեք 

 որ մեր Այգում հավքը  երգի

 փուշը վարդ դառնա, գազանը` մարդ: 

 • Երևան բաղ եմ արել

Երևան բաղ եմ արել,

Ա՛յ արև, արև աղբերըս,

Հոգիս մատաղ եմ արել,

Ջա՜ն, բարև՛, բարև՛, աղբերըս:

Տո՛ւն արի, տո՛ւն արի, տո՛ւն, աղբեր,

Արի՛, իմ խորոտ աղբեր:

Տո՛ւն արի, տո՛ւն արի, տո՛ւն, աղբեր,

Արի՛, իմ խորոտ աղբեր:

Էլի բարեկամի մոտ,

Ա՛յ արև, արև աղբերըս,

Լացըս ծիծաղ եմ արել,

Ջա՜ն, բարև՛, բարև՛, աղբերըս:

Տո՛ւն արի, տո՛ւն արի, տո՛ւն, աղբեր,

Արի՛, իմ խորոտ աղբեր:

Տո՛ւն արի, տո՛ւն արի, տո՛ւն, աղբեր,

Արի՛, իմ խորոտ աղբեր:

***

Էսպէս կանչեց, ու փոթորիկը ելաւ ծովից, մթնեց երկինք, մթնեց երկիր, ողջ աշխարհքն իրար անցաւ, ու ահաւոր թոհ ու բոհից, ծովի էն մթին անդունդներից հուր հրեղէն իր թեւերով ցոլաց ելաւ Քամի Ձին: Հասաւ Արեգը ձիուն, ձգեց ոսկի սանձը, ճակատը համբուրեց, հեծաւ ու թռաւ երկնքով անծիր:

 • Պար-Գյովնդ

***

Ու ես չեմ եկել թևով թռչունի,
Ոչ մարդու ոտով, ոչ օձի պորտով,
Նրանցից ոչ մեկն էն ուժը չունի,
Թռել եկել եմ ես քո կարոտով:

Լույս աշխարհ ելել, եկել եմ կրկին
Ոչ հավքի թևով, ոչ մարդու ոտով
Եկել եմ թռած քո սիրով միայն
Քո սիրով,  քո մեծ ու սուրբ կարոտով:

 • Կանաչացավ ծառն ի խնկին
 1. Կանաչացավ ծառն ի խընկին,
  Կանաչացավ ծառ ճուղերով,
  Մեր թագավոր խերով, մերով:
 2. Կանաչացավ ծառն ի խընկի,
  Կանաչացավ ծառ ճուղերով,
  Մեր թագավոր ախպերքներով:
 3. Կանաչացավ ծառն ի ծիրան,
  Կանաչացավ ծառ ճուղերով,
  Մեր թագավոր յուր քուրերով:
 4. Կանաչացավ ծառն ի նըշին,
  Կանաչացավ ծառ ճուղերով,
  Մեր թագավոր ընկերքներով:
 5. Կանաչացավ ծառն ի կոքյով,
  Կանաչացավ ծառ ճուղերով,
  Մեր թագավոր ուր քավորով:
 6. Կանաչացավ ծառն ի կաղնին,
  Կանաչացավ ծառ ճուղերով,
  Մեր թագավոր տընով տեղով:

***
Չի երգում առանց քեզ Հավքը Հազարան
Չի թափում բուրյան վարդը երկնքի.
Այգիս մացառ է, ու մարդիկ` գազան:

Արի, աննման, չքնաղ Տիրուհի,
Որ Հավքդ երգի հազարան խաղով
Փուշը վարդ փոխի երգով թովչական
Ու գազանը` մարդ- հոգով բանական: 

 • Պարերգ` Թոն կուգա վերևից…

Թոն կուգա վերևից,

Կաթեգը տերևից,

Ֆայտոն նստեմ, էրթամ հասնեմ,

Սիրած յարիս հետևից:

Տնգլ-մնգլ կքելես,

Թոն կուգա վերևից,

Հաստատ ընձի կսիրես

Կաթեգը տերևից,

Ֆայտոն նստեմ, էրթամ հասնեմ,

Լոթի յարիս հետևից:

Յար չունեի բռնեցի 

Թոն կուգա վերևից,

Ճար չունեի սիրեցի

Կաթեգը տերևից:

Ֆայտոն նստեմ, էրթամ հասնեմ,

Լոպազ յարիս հետևից:

Հենց , որ ծագի արևը

Թոն կուգա վերևից,

Քեզի ղրկեմ բարևը

Կաթեգը տերևից:

Ֆայտոն նստեմ, էրթամ հասնեմ,

Անուշ յարիս հետևից:

***

Արեգն ու անտեսաննման Տիրուհին ամուսնացան: Եօթ օր, եօթ գիշեր հարսանիք արին Անմահական այգում: Գուսանները լարեցին փանդիռները, զարկեցին թմբուկները, հնչեցրին փողերը ու երգեցին:

Արի՛ Արեգը բազմեց հոր գահին, եղաւ արի արքայ ու էն երկնքի պայծառ արեւի նման, արարչական սիրով, արդար ու բարի թագաւորեց յար ու յաւիտեան:

Պար՝ Աստվածածնա պար

Նախագիծը՝ Հասմիկ Մաթեւոսյանի

Պարուսույց՝ Լաերտ Գրիգորյան

Պատասխանատուներ՝ Հասմիկ Մաթևոսյան, Աչեր Բաստաջյան, Լաերտ Գրիգորյան, Մերի Գրիգորյան։

Рубрика: Без рубрики, Հաշվետվություն, Երաժշտական

հուլիսյան աշխատանքային օրացույց

 1. Օր՝ 01.07.21 թ
  • Դասավանդողների մուտքի ճամբար պարուսուցում՝
  • Ժամը՝ 12:20-13։00
  • Վայրը՝ հյուսիսային դպրոց
 2. Օր՝ 02.07.21 թ
  • Հերթապահություն
   • ժամը՝ 09:00-16:00
   • Վայրը՝ Միջին դպրոց
  • Դասավանդողների մուտքի ճամբար պարուսուցում՝
   • Ժամը՝ 12:10-13:00
   • Վայրը՝ հյուսիսային դպրոց
   • Ճամբարի պատասխանատու՝ Մերի Գրիգորյան
  • Ուրբաթ պարապմունք դասավանդողների մուտքի ճամբարականների հետ՝
   • Ժամը՝ 14:00-15:00
   • Վայրը՝ Մայր դպրոց, մարմարյա սրահ
   • Ճամբարի պատասխանատու՝ Մերի Գրիգորյան
 3. Օր՝ 06.07.21թ
  • Սովորողների ամառային ճամբարի հետ պարուսուցում՝
   • Ժամը՝ 09։30-10:00
   • Վայրը՝ Մայր դպրոց մարմարյա սրահ
   • Ճամբարի պատասխանատու՝ Լիաննա Հակոբյան
 4. Օր՝ 07.07.21թ
  • Սովորողների ամառային ճամբարի հետ պարուսուցում՝
   • Ժամը՝ 09։30-10:00
   • Վայրը՝ Մայր դպրոց մարմարյա սրահ
   • Ճամբարի պատասխանատու՝ Լիաննա Հակոբյան
 5. Օր՝ 08.07.21թ
  1. Սովորողների ամառային ճամբարի հետ պարուսուցում՝
   • Ժամը՝ 09։30-10:00
   • Վայրը՝ Մայր դպրոց մարմարյա սրահ
   • Ճամբարի պատասխանատու՝ Լիաննա Հակոբյան
  2. Քոլեջի մուտքի ճամբարի հետ պարուսուցում՝
   • Օր՝ 08.07.21թ
   • Ժամը՝ 11։00-12։00
   • Վայրը՝ Մայր դպրոց մարմարյա սրահ
   • Ճամբարի պատասխանատու՝ Մարիամ Մխիթարյան
 6. Օր՝ 09.07.21թ
  1. Սովորողների ամառային ճամբարի հետ պարուսուցում՝
   • Ժամը՝ 09։30-10։00
   • Վայրը՝ Մայր դպրոց մարմարյա սրահ
   • Ճամբարի պատասխանատու՝ Լիաննա Հակոբյան
Рубрика: Без рубрики, Հաշվետվություն, Ճամփորդություն, Երաժշտական

հակահրդեհային աշխատանքներ «Արատես»-ում

Մեկնելու օր ՝ 26.06.21թ

մեկնելու վայր՝ հԱԹ — ի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու բակից

Մեկնելու ժամ՝ 08:00

Վերադարձի օր ՝ 28.06.21թ

Նպատակը՝

 • բանուկ հատվածներում ճանապարհների շրջակայքում խոտի հունձք եւ հավաք (դիզել) , որպեսզի խուսափենք հրդեհի պարագայում արագ տարածումից։
 • Ջրելու միջոցով խոնավեցնել շրջակա միջավարը ու բուսականությունը

մենք միացել էինք Ժաննա Ալբերտովնայի եւ Անի Ավետիսյանի խմբին ում հետ եւ կազմակերպեցինք՝

 • Առավոտյան նախավարժանք
 • Պարային միջոցառումներ
 • Բակային հայկական խաղեր

Մասնակիցներ՝ Մենուա Հարությունյան, Լաերտ Գրիգորյան

Ամփոփում՝

 • Պատումը Մենուա Հարությունյանի բլոգից՝. Հունիսի 26-ին Արատեսի դպրական կենտրոն եռօրյա ուսումնական ճամփորդությունը մեկնարկեց ըստ նախագծի, առավոտյան ժամը՝ 8:00-ին, Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու բակից:Այս անգամ ես և Լաերտ Գրիգորյանը ունեինք օգնականների մեր գործառույթները և կոնկրետ առաջադրանքները:Հարավային դպրոցի խմբին երգ ու պարով ճանապարհելով , նույն օրը անցանք աշխատանքի:Անվտանգ անցումի ստեղծումը կացարանների երկայնքով դեպի Արատեսի վանական համալիրի բակ, կարևոր գործ համարելով, անցանք խոտհավաքման աշխատանքներին,որին կհաջորդի աստիճանների հավաքման աշխատանքները:Երեկոյան հավաքվեցինք խարույկի շուրջը հանդիսատեսի կարգավիճակում ունկընդրելու սովորողների մեկը մյուսին գերազանցող կատարումները:Տպավորիչ էր սովորողների ոգևորվածությունը և տրամադվածութունը:Հաջորդ օրը առավոտյան վերկացը նախատեսվածից շուտ պետք է տեղի ունենար:Արթնացանք ժամը՝ 6:00-ին,նախավաժանք կատարելուց հետո 6:30 -ին սկսեցինք մեր արշավը դեպի Սևաժայռ:Նպատակակետին հասանք ժամը 8:30-ին :Հասնելով գագաթին սկսեցինք իջնել բացահայտելով ճանապարհները:Եղանակը հրաշալի էր բարձրունքը հաղթահարելու համար,իսկ վերելքը՝ բացահայտում ինձ համար:Ներքևում մեզ անհամբեր սպասում էին ընկեր Անին և ընկեր Ժաննան:Հոգատար ձեռքերով պատրաստված նախաճաշից հետո անցանք պլանավորված գործերին՝ եկեղեցու բակի խոտհավաքմանը և ծառերի ջրմանը:Հաջորդիվ Արատեսի գետով քայլքն էր և լողը:Վերադարձին օրը սկսեցինք ժամը՝ 7:00-ից, վերկացով և առավոտյան նախավարժանքով:Կարգի բերելով տարածքը և սենյակները,նախաճաշից հետո հրաժեշտ տվեցինաք Արատեսին և շարժվեցինք Գողթանիկ:Այստեղ շունչ քաշելուց հետո շարժվեցին Գևորգ Մարզպետունու բերդ:Այստեղից էլ Ուրցաձորով դեպի Երևան:Այդպրսի ակտիվ ճամբար, ինչպիսին սա էր, անկեղծորեն չէի ունեցել:Շնորհակալ եմ բոլորից…
 • Լուսանկարներ՝