Избранное
Рубрика: Без рубрики, Նախագիծ, Երաժշտական, Ծրագրեր

Առարկայական ծրագիր 2021-2022թթ (պար)

• «Պար» առարկայի ծրագիրը Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Միջին դպրոցում (6-8-րդ դասարաններ)

• «Պար» առարկայի ծրագիրը Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Ավագ դպրոցում, 9 – 11-րդ դասարաններ

Պարի ուսուցման նպատակները.

• սովորողների ազգային պարի կրթում,

• նրանց մոտ ազգային մշակույթի ձևավորում

• հայկական պարերի տեսական եւ գործնական իմացություն

Պարի ուսուցման խնդիրները.

• նպաստել սովորողների գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանն ու զարգացմանը

• երաժշտության, պարի միջոցով հաղորդակից դարձնել ազգային մշակույթին, նպաստել դրա յուրացմանը

• ազգային նյութի յուրացում,

• պարզագույն գործիքների նվագախումբ ստեղծել

• գեղարվեստական մտածողության ձևավորում և զարգացում

• ընդհանուր զարգացման ապահովում

• ստեղծագործական երևակայության զարգացում

• պարը դարձնել առօրյայի մասնիկ

ՊԱՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

Պարի ընդհանուր պարտադիր դասընթացներ` ըստ հեղինակային կրթական ծրագրերի, ուսումնական պլանների

• Միջին դպրոցի 6-8-րդ դասարաններում՝ շաբաթական 1 դասաժամ

• Ավագ դպրոցի 9-12-րդ դասարաններում` շաբաթական 1 դասաժամ

Կթահամալիրում գործող հանրակրթական համույթներ, ակումբների գործունեություն

• Նախակրթարանների դաստիարակների պարի «Նռանե» ակումբ

• Միջին, Ավագ դպրոցների պարային ակումբ՝«Եռյակ»

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

Պարասրահ-լաբորատորիա՝ լայն, լուսավոր, օդափոխված: Հագեցած համապատասխան կահավորմամբ, ՏՀՏ միջոցներով: Առկա են դաշնամուր, ռիթմիկ, հարվածային գործիքներ:

Բացօթյա միջավայր՝ երաժշտածիսական, պարային, խաղային, ավելի մեծ խմբերով ավելի ազատ, անկաշկանդ գործունեություն ծավալելու համար:

ՊԱՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՒՄ Է

• Խմբային երգեցողությամբ և պարով

• ուսումնական օրացույցով հաստատված առավոտյան ընդհանուր պարապմունքների, ուրբաթ-համերգների, ծեսերի և տոների մասնակցությամբ,

• արտագնա ճամփորդությունների

• նախագծային ուսուցմամբ (հեղինակային մանկավարժություն) ծրագրերով,

• մեդիահմտությունների՝ բլոգավարությամբ,

• միջառարկայական, միջդպրոցական կրթական կապերի, կամուրջների փոխանակման, ստեղծման, համագործակցության,

• սովորելու և սովորեցնելու հմտությունների զարգացման միջոցով:

Խմբային երգեցողություն և պար

Խմբային պարը ձևավորում է թիմային միասնականության մոդել, ինչպես նաև հղկում է ճաշակ:

Խմբային պարը իրականացվում է առավոտյան ընդհանուր պարապմունքների, մեդիաուրբաթ- համերգների, առանձին դասարան-համույթների, համատեղ միասնական դաս-համերգների, կրթական ծրագրերիփ փոխանակումների, ուսումնական ճամբարների, ճամփորդությունների ժամանակ` հեղինակային երաժշտական ծրագրերով և նախագծերով:

Ուսումնական օրացույցով հաստատված առավոտյան ընդհանուրպարապմունքները, ուրբաթ-համերգները, ուրբաթ-համերգների, ծեսերի և տոների մասնակցություն,

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքների ծրագիրը կազմվում է երաժշտապարային, որի ընթացքում տեղի է ունենում ուսումնական նյութերի ամրապնդում, յուրացում, ուսուցում: Պարապմունքները կազմակերպվում են տարատարիք սովորողների խմբերով: Ձևավորվում է թիմային մտածողություն, խմբային երգի, պարի զարգացման, սովորելու-սովորեցնելու հմտություններ, սովորողի մասնակցային, կազմակերպչական ընդունակությունների բացահայտում:

• Ուրբաթ-համերգների ծրագիրը կազմվում է երաժշտապարային, թեմատիկ ուսումնական նյութերի, ծրագրերի հիման վրա, որի ընթացքում տեղի է ունենում ուսումնական նյութերի ամրապնդում, յուրացում, ուսուցում, նոր թեմատիկ համերգների, ծրագրերի ներկայացում, նոր մարդկանց, հյուրերի, խմբերի ներկայացում: Ուրբաթ-համերգներին մասնակցում են տարատարիք սովորողներ, ուսուցչական խմբեր, ծնողներ, հյուրեր: Ձևավորվում են երգեցիկ, ընթերցողական խմբեր, համույթներ, երգչախմբեր, ի հայտ են գալիս անհատ կատարողներ: Ձևավորվում է թիմային մտածողություն, խմբային երգի զարգացման, սովորելու-սովորեցնելու հմտություններ, սովորողի, ուսուցչի, ծնողի, հյուրերի մասնակցային, կազմակերպչական կարողությունների բացահայտում:

Ծեսերի և տոների մասնակցություն. Ծեսերի և տոների նպատակը այն սովորողինը դարձնելն է, որ նա իրեն մասնակից ու փոխանցող զգա: Սովորողի համար ծեսը դառնում է իսկական ուսումնասիրության և հետազոտության աղբյուր, ամրապնդում է միջառարկայական, միջընկերական, համագործակցային կապերը: Այն ստեղծում է հետաքրքրության մեծ դաշտ` հետազոտության, տեղեկությունների հավաքագրման, գրառման, հորինելու, ստեղծելու և այլնի համար: Ծեսերը, տոները միավորում են և ստեղծում սովորող, ծնող, ուսուցիչ համայնքային կապը:

Արտագնա ճամփորդություններ

Այցելություններ դպրոցներ, հոգևոր մշակութային կենտրոններ, եկեղեցիներ և այլն: Ճամփորդության մասնակիցների մոտ ամրապնդվում են ուսուցանված նյութերը, նրանք դառնում են ազգային մշակույթի կրողը, տարածողը և փոխանցողը: Ձևավորվում է թիմային մտածողություն, խմբային պարի զարգացման, սովորելու-սովորեցնելու հմտություններ, սովորողի, ուսուցչի, ծնողի, հյուրերի մասնակցային, կազմակերպչական ընդունակությունների բացահայտում:

Նախագծային ուսուցման հեղինակայինմանկավարժը

Հեղինակ ուսուցիչը նախագծային ուսուցումը կազմակերպում է` ելնելով իր առարկայի արդյունավետ կազմակերպման, սովորողների ընդունակությունների, հմտությունների բացահայտման, գիտելիքների զարգացման, ազգային երաժշտապարային մշակույթի տարածման, փոխանցման մանկավարժական խնդիրների հիման վրա: Արդյունքում մանկավարժ ուսուցիչը անընդհատ ինքնակրթվում, հետազոտում և զարգանում է, իսկ սովորողը ծանոթանում է ազգային մշակույթի ավելի լայն շերտերին և յուրացնում դրանք, հանդիպում է թեմատիկ բազմազանության, ունենում է կրթական այլընտրանք:

Մեդիահմտություններ՝բլոգավարության շնորհիվ (թեմատիկ կայքեր, ենթակայքեր, բլոգներ) ուսուցիչը երաժշտական մեդիատարածքում արտացոլում է իր մանկավարժության խնդիրների շրջանակում մշակված, ստեղծված երաժշտապարային մեդիափաթեթներ՝ երգեր, պարեր։

Միջառարկայական, միջդպրոցական, կրթական կապերի, կամուրջների փոխանակման, ստեղծման համագործակցություն

Իրականացվում է համագործակցութուն`սովորողի, ուսուցչի, ծնողի, դպրոցների, կրթական այլ կազմակերպությունների հետ ներառման, երաժշտապարային նյութի յուրացման, փոխանցման, տարածման, զուգահեռների անցկացման, ընդհանուր գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների բացահայտման, կիրառման նպատակով:

Սովորելու և սովորեցնելու հմտությունների զարգացում

Սովորողը դառնում է յուրացված նյութի կրողը,փոխանցողը: Սովորողը սովորեցնելու ընթացքում ձեռք է բերում շփման, ներառման, իմացած նյութի փոխանցման հմտություններ:

Պարի ուսուցման, փոխանցման խանգարողհանգամանքները. Սովորողների ու հասարակության լայն շերտի մոտ հայկական ազգային պարի վերաբերյալ շատ բացասական ու երրորդային կարծիք կա, դա պայմանավորված է մի քանի կետերով՝

1. Երկարատեւ պետականության բացակայություն

2. Տարբեր ազգերի հետ համատեղ համերաշխ ապրելը

3. Ավագ սերունդների կողմից մշակույթի թերի կամ զրոյական իմացությունն ու ոչ արժեորումը

4. Արտասահմանյան (Եվրոպական ու Ամերիկյան) մշակույթի պրոպագանդան

Պարի ուսուցման մեթոդիկան

Դպրոցական վաղ տարիքից ազգային մշակույթի ուսուցումը սովորողին մոտեցնում է ազգային արժեքներին ու մտածողությանը։ Հայ ազգային երգն ու պարը պետք է լինեն շատ ճկուն եւ սահմաններ չունենան, քանզի վաղ տարիքում պարտադրողաբար սովորեցված յուրաքանչյուր նյութ ավելի հասուն տարիքում հակակրանքի առիթ է հանդիսանում։ Հայ ազգային պարը եւ երգը շատ հարուստ են ու տարբերվող, օրինակ` Սասուն, Համշեն, Վան-Վասպուրական, Ալաշկերտ, Կիլիկիա, Կարին եւ այլն, կարծես նույն տեսակն են, նույն ազգն են, բայց մշակութային առումով շատ տարբերվող շրջաններ են։ Մշակութային այս զանազանությունը պետք է իմանալ տարբերել եւ փոխանցել ։

Ազգային երգը, պարը ծեսը չունեն ստանդարտ մտածողություն` ունեն ողնաշար, որի վրա կառուցվում է մարմինը։

Սովորողների շատ փոքր շրջանակ կա, որ դպրոցական դասաժամերից դուրս մեծ սիրով ծանոթանում է հայոց մշակույթին, եւ հենց իրենց միջոցով էլ կարելի է ցուցադրել ու սերմանել սովորելու մշակույթը։ «Եռյակ», «Նռանե»,«Ակներ», ավագ դպրոցի ձեւավորման փուլում գտնվող պարի ակումբ (Հայարփի Անանյանի ղեկավարությամբ) այս խմբերն են, որոնք թե՛ գիտակցաբար, թե՛ անգիտակցաբար նպաստում են կրթահամալիրում ազգայինի ուսուցմանն ու տարածմանը։ Սովորողները, տեսնելով, որ ազգային պարի ու երգի միջոցով մարդիկ համախմբվում են, դառնում ընտանիք, որտեղ իշխում է հարգանքն ու փոխըմբռնումը, փոխում են իրենց վերաբերմունքը ազգային մշակույթի հանդեպ։ Ճիշտ եւ ոգեղեն ցուցադրված ազգային յուրաքանչյուր տարր սովորողի մոտ առաջացնում է այն յուրացնելու, մասնիկը դառնալու ցանկություն։

Պարի հանդեպ հետաքրքրություն առաջացնելու ձև է ակումբների միջոցով նորպարեր ցուցադրելը, որը տվել է իր արդյունքը(Ալաշկերտի քոչարի պարը ցուցադրվել է համահավաք 8 -րդ դասարանի սովորողների կողմից եւ տարածվել միջին եւ ավագ դպրոցներում` դառնալով ամենասիրելի պարերից մեկը)։

Պարուսուցումը կատարվում է ըստ նախագծի

Նախագիծը կազմելիս

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Երաժշտական ուսումնական կայքեր

Հանրակրթական ազգագրություն. բլոգ

Ծեսերի բաց լաբորատորիա. բլոգ

Ձայնադարան

Երաժշտության դասավանդողների բլոգներ

armenianmusic.am կայք

• ձայնագրություններ ՝ ergir.am կաքից

• կրթահամալիրում արված ձայնագրություններ

• Այլ կայքերից վերցված արխիվային նյութեր(Ֆեյսբուք, Յութուբ եւ այլն)

Избранное
Рубрика: Без рубрики, Հաշվետվություն, Նախագիծ, Ծրագրեր

Աշխատանքային ծրագիր 2020-2021 ուս տարվա համար

Տարիքային խմբեր ՝ 6-8 րդ դասարանցիներ

Նախատեսված է սույն ուս տարում ծանոթացնել Հայ ազգի մշակույթին ՝

 1. Զրույց մեր ազգի մեծերի (հերոսների, ազգագրագետների, գրողների, մշակույթի ) մասին

2.Պարերի ուսուցում (ազատ թեմատիկա)

3.Ազգային խաղերի ուսուցում (սովորողների ընտրությամբ)

Նախագծի նպատակը՝ սովորողին ավելի մոտեցնել ազգային արժեքներին, ազգային պարը, խաղը որպես ապրելակերպ ներկայացնել, հասցնել սովորողին, որ մեր մշակույթի մասնիկները պետք է պահվի անկախ նախընտրած մասնագիտությունից քանզի դրանք մեր զինանոցի նշանակալի զենքերից են:

Рубрика: Без рубрики

Ազգագրական պարերի վերամշակում / ձայնագրում։

Մասնակիցները

Երաժշտական լաբորոտորիայի ղեկավար — Էմիլ Զաքարյան

9 դասարանի սովորող — Արամ Գրիգորյան

Նախագծի ժամկետը — 2022 թվական, հունիս ամիս։

Նախագծի նպատակ

 • Ազգագրային պարերի ձայնագրում

Խնդիրներ

 • Պարերի երաժշտական մշակում
 • Ձայնագրություն
 • Ձայնագրության մշակում

Նախագծի իրականացման ընթացքը՝

Ընթացքը

Մասնախմբի կողմից ընտրվել են անհրաժեշտ պարերը:
Առաջին փուլում ձայնագրվում են տարբեր գործիքները առանձին-առանձին:
 Այնուհետև համադրվելով առանձին ձայնագրությունները միասին, մշակվում են ձայնագրման լաբորատորիայում:
Գործիքային կատարումները կարվեն Լաերտ Գրիգորյանի կողմից,մշակումները՝ Էմիլ Զաքարյանի և Արամ Գրիգորյանի (9-2 դասարան) :

Գործիքներ

Ազգագրական պարերի ձայնագրում նվագարաննր`

 • Շվի
 • Բլուլ
 • Կոպալ-Դհոլ
 • Զուռնա

Նախնական ընտրված պարերը

 • Իշխանաց պար կամ Շեյխանի
 • Ապարանի Գյովնդ
 • Վասպուրականի ճամփու պար
 • Վասպուրականի Շորոր

Արդյունք
Կունենանք որակյալ երաժշտություն,որը կարող ենք օգտագործել դասընթացների,փառատոնների,ծեսերի ժամանակ։

Рубрика: Без рубрики

Հունիս ամսվա հաշվետվություն

《Նռանե》 համույթ`

Համույթի հետ պարապմունքներն անցնում են կրթահամալիրի օրացույցին զուգահեռ, այս ամիս համույթը մասնակցեց կրթահամալիրի դասավանդող Մենուա Հարությունյանի հարսանիքին։ Հարսանիքից առաջ ուղևորվել էինք Թեժայռուքի եկեղեցի, որտեղ երգեցինք հոգևոր երգեր։

 1. Պարապմունքներ ըստ օրացույցի
 2. Ճամփորդություն դեպի Թեժայռուք
 3. Մենուա Հարությունյանի հարսանիք

Համագործակցային նախագիծ

Ուղևորություն դեպի Արցախ

Նոր ձայնագրությունների նախագիծ Էմիլ Զաքարյանի հետ

Рубрика: Без рубрики

ԿՈՊԱԼ ԴՀՈԼԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Օր` հունիսի 24

Ժամը` 13։20֊13։55

Վայրը` Լիսիցյան կենտրոնին կից պարասրահ

Նպատակը`

 • Սովորեցնել նվագել` երաժիշտներին, ովքեր չեն տիրապետում կամ վատ են տիրապետում կոպալ դհոլ գործիքին։
 • Որպես հին հայկական, ազգային հարվածային գոիծիք օգտագործել երգի և պարի դասաժամերին, միջոցառումներին։

Անհրաժեշտ պարագաներ`

Կոպալ դհոլ

Սովորելու ենք `

3/4 և 4/4 ռիթմերը

Ամփոփում`

Рубрика: Без рубрики

ԾԻՍԱԿԱՆ ՀԱՐՍԱՆԻՔ ՀԱՅՐԱՎԱՆՔՈՒՄ, ՀՈՒԼԻՍԻ 10, 2022թ.

Հուլիսի 10. իսկական հարսանիք Հայրավանքում
Համակարգումը՝ Լիսիցյան խեսերի կենտրոնի

Փեսա՝ Դավիթ Առաքելյան
Հարս՝ Հասմիկ Իսրայելյան

Ժամը՝ 14․00 Հարսանքավորների երթ Երևանից

ԾՐԱԳԻՐ

ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ
15.00 Պսակադրություն Հայրավանքում (Հայր Հովհաննու վանք, Մարդաղավնյաց վանք, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք գյուղի հյուսիսարևելյան կողմում, Սևանա լճի ափին). հոգևոր հովիվը՝ Տեր Սիմեոն Քահանա Հովհաննիսյան
Քահանայի ձեռամբ՝ պսակադրության արարողություն
Դպրաց դասով հարսանեկան երգողջույն.

ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ. եկեղեցու բակում հարսանեկան ծիսական ցնծություն

«Ծառս ի ծաղկեցավ»

Սուրբ Կարապետա օրհնութենով, օրհնութենով
Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,
Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝ Կանաչ ու կարմիր:

Սուրբ Գևորգի օրհնութենով, օրհնութենով
Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,
Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝ Կանաչ ու կարմիր:

Օրհնության, շնորհավորանքի երգեր.
«Եկեք տեսեք, ծառն է ծաղկեր»․
Եկեք, տեսեք, ծառն է ծաղկեր,
Եկեք, տեսեք, ծառն է ծաղկեր,
Ծաղիկն ու արևն են վըրան,
Արևն ու ծաղիկն են վըրան:

2. Երբ նռնենուն ծառն, որ ծաղկի,
Երբ նռնենուն ծառն, որ ծաղկի,
Արևդ անոր նըման ծաղկի,
Ծաղիկդ անոր նըման ծաղկի:

3. Ո՞ւր են էսօր հայրն ու մայրը,
Ո՞ւր են էսօր հայրն ու մայրը,
Թող գան, տեսնան, թագավորը,
Թող գան, տեսնան, թագավորը:

4. Ո՞ւր են էսօր քուրն, աղբարը,
Ո՞ւր են էսօր քուրն, աղբարը,
Թող գան, տեսնան, թագավորը,
Թող գան, տեսնան, թագավորը:

5. Գացեք, բերեք, զույգ մը տատրակ,
Գացեք, բերեք, զույգ մը տատրակ,
Հետն ըլ բերեք զույգ մը սոխակ,
Որ գան, գովեն, թագավորը:

6. Լուսավորիչ, Հայոց հայրը,
Լուսավորիչ, Հայոց հայրը,
Գովե էս մեր թագավորը,
Օրհնե էս մեր թագավորը:


«Կանաչեցավ ծառն ի խնկի»․
Կանաչեցավ ծառն ի խընկի,
Կանաչեցավ ծառ ճուղերով,
Մեր թագավոր խերով, մերով:

2. Կանաչեցավ ծառն ի խընկի,
Կանաչեցավ ծառ ճուղերով,
Մեր թագավոր ախպերքներով:

3. Կանաչեցավ ծառն ի ծիրան,
Կանաչեցավ ծառ ճուղերով,
Մեր թագավոր յուր քուրերով:

4. Կանաչեցավ ծառն ի նըշին,
Կանաչեցավ ծառ ճուղերով,
Մեր թագավոր ընկերներով:

5. Կանաչեցավ ծառն ի կոքյով,
Կանաչեցավ ծառ ճուղերով,
Մեր թագավոր ուր քավորով:

6. Կանաչեցավ ծառն ի կաղնին,
Կանաչեցավ ծառ ճուղերով,
Մեր թագավոր տընով տեղով:

Հարսնեկան պարերգեր

Կրթահամալիրից մասնակիցներ.`

 1. Աշոտ Բլեյան
 2. Բուշ Լուսինե
 3. Մարինե Մկրտչյան
 4. Սյուզի Մարգարյան
 5. Լիլիթ Առաքելյան
 6. Լուիզ Քեշիշյան
 7. Սամվել Դոխոյան
 8. Լաերտ Գրիորյան

Նախագիծը` Սյուզի Մարգարյանի

Рубрика: Без рубрики

Համագործակցային նախագիծ

Օր` հունիսի 2

Վայր` հարավային դպրոց

Հյուրեր` Դարակերտի «Դավիթ Լադոյանի» անվան դպրոցի չորրորդ դասարանի սովորողներին, ուսուցիչներին, ծնողներին և դասվար Նարինե Սարգսյանին

Պարուսուցում`

 1. Լաչին
 2. Ապարանի գյովնդ

Ամփոփում`

Рубрика: Без рубрики

Պարատուն

Պարատուն֊պարուսուցում`

Վայրը` Լիսիցյան կենտրոնին կից պարասրահ

Ժամը` 14։00֊14։45

Օր` հունիս 21,22

Նպատակը`

 • Ամառային ճամբարի ընթացքում դասավանդողի պարային գիտելիքների զարգացում։
 • Պարատուն֊պարուսուցումը ներառում է ոչ միայն նոր պարերի ուսուցում այլ նախկինում յուրացրած պարերի կրկնություն։

Պարերի ցանկ`

Ամփոփում`

Рубрика: Без рубрики

Ատամհատիկի ծես. «Ծաղկունք բաց դպրոց» հիմնադրամում

Մայիսի 26

Անցկացման վայրը՝

Ծաղկունքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի«Ծաղկունք բաց դպրոց» հիմնադրամի բակում, նախակրթարանում

Սկիզբը` 12:00  

12:00. Մանուկների օրհնություն Սուրբ Սարգիս եկեղեցում․12:30. Քայլքով «Ծաղկունք բաց դպրոց» հիմնադրամի բակ13:00․ «Ատամհատիկ» տոնախմբություն Ծաղկունքի 2-4 տարեկանների խմբում կամ բակում

Մասնակիցներ՝

2019 -2021 թ. ծնված երեխաները իրենց մայրիկների հետ, դասավանդողներ , հյուրեր։

«Ատամհատիկ» տոնախմբության ծրագիր

Միասնական պարերգ`«Թամզարա»Միասնական երգ՝«Ատամ, ատամ, դուս արի»Ատամ, ատամ, դուս արիԱտամ, ատամ, դուս արի,
Տես, քե ինչեր ենք բերե,
Ատամ, ատամ, դուս արի,
Չիր ու չամիչ ենք բերե:

Ատամ, ատամ, դուս արի,
Յուղ ու մեղր ենք բերե:

Ատամ, ատամ, դուս արի,
Պոպոք, պնդուկ ենք բերե,
Սև հավի միս ենք բերե,
Հնդու խուրմա ենք բերե,
Չամչով փլավ ենք բերե:

Ատամ, ատամ, դուս արի,
Տես, քե ինչեր ենք բերե:

Միասնական երգ՝«Գովենք-գովենք»

— Գովենք, գովենք, ու՞մ ատամ գովենք:
— ․․․ ատամ գովենք:
— Գովենք, գովենք, ում գովենք,
Ջա՜ն, ատամ, ջա՜ն, ջա՜ն,
․․․․ ատամ գովենք
Ջա՜ն, ատամ, ջա՜ն, ջա՜ն:

1.․․․ կերավ գազարը,
Ջա՜ն, ատամ, ջա՜ն, ջա՜ն,
․․․․ հասավ կաղամբը,
Ջա՜ն, ատամ, ջա՜ն, ջա՜ն:

2.․․․ կերավ խնձորը,
Ջա՜ն, ատամ, ջա՜ն, ջա՜ն,
․․․․ հասավ սալորը,
Ջա՜ն, ատամ, ջա՜ն, ջա՜ն:

Միասնական երգ`«Տիտոխիկ»(ծափերով և դոփերով):

Տիտոխիկ, տիտմարոխիկ,
Զուռնափչիկ, Թուխմանուկիկ,
Եփե գաթա ու կուլուճա,
Եղը վըրեն կըպըճպըճա,
Ուտա իդա, խըմա իդա,
Էլնա, ինա:
-Վի՞ր տուն իջնա:
Նուբարի տու՜ն:
Էս՝ ․․․
Էս՝․․․,

Էս՝ ․․․․
Էս՝ ․․․,

Էս՝ ․․․․,
Էս՝ ․․․,
Էս՝ ․․․,
Էս՝   էլ ․․․

Թըռավ, գնաց,
Թը՜ռ, թը՜ռ, թը՜՜՜ռռռռ…

Միասնական ընթերցանություն` Ղ. Աղայան«Ատամ» (ծափերով և դոփերով):

Ատամ, ատամ,
Իմ կաթնատամ,
Դու շուտ արի՛,
Գալըդ բարի՜,
Իմ լավ ատամ.
Ես քեզ կըտամ
Չամչով փլա՜վ,
Հնդու խուրմա,
Տանձ ու խնձոր
Մի՜շտ, ամեն օ՜ր
Փըստա՜, բադա՜մ,
Էլ ո՜ր մեկի
Անունը տամ,
Իմ լավ ատամ:

Միասնական խաղ-ատամհատիկ

Ատամհատիկ,
Սիրուն թաթիկ,
Ուտենք հատիկ,
Որ հեշտ դուրս գա
Քո ատամիկ:

Հատիկ, հատիկ, ատամհատիկ,
Չալ խնձորիկ, փշատիկ,
Կուտ ուտեմ, կոտրեմ ուտեմ,
Պապոնց դռան տռճկեմ:

Ճեփ — ճերմակ եմ, սուրուլիկ եմ,
Քարից ամուր, սիրունիկ եմ,
Կոտրեմ պնդուկ, ուտեմ բադամ,
Թռնեմ, էրթամ մամիկի մառան:

Հյուրասիրություն- ցուցահանդես՝

Փոխինդ, հալվա, գաթա, թխվածքաբլիթներ, հատիկՏարոսիկներ որոնց վրա գրված են բարեմախթանքներ, շնորհավորանք։

Ձևավորում՝

 Տաղավարի գեղեցիկ ձևավորում _ փուչիկներ, ատամիկներ և հետաքրքիր աքսեսուարներ։Ատամիկով հագուստ փոքրիկներին։

Տոնախմբության պատասխանատուներ՝ 

2-4 տարեկանների խմբի կազմակերպիչ` Անի Ղազարյան, երաժիշտներ` Մարինե Մկրտչյան, Սյուզի Մարգարյան, Լաերտ Գրիգորյան, լաբորատորիայի ղեկավար` Նելի Արղության, լուսանկարիչ ուսանողներ:

Նվերներ 2019-2021 թ. ծնված փոքրիկների:

Рубрика: Без рубрики

Հաջողված նախագծեր

Մայիս ամիսը շատ հագեցած էր տարբեր նախագծերով։ Ոզում եմ նշել《Նռանե》դաստիարակների պարային համույթը` մի խումբ դաստիարակներ, ովքեր մեծ սիրուվ կատարում են ազգային երգեր և պարեր։

«Նռանե» դաստիարակների պարային համույթ`

Համույթի պարապմունքներ`

երկուշաբթի`13։30֊14։20

Ուրբաթ 14։00֊ 14։50

Վայրը` «Լիսիցյան» կենտրոնին կից պարասրահ

ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՀԱՋՈՂՎԱԾ ՆԱԽԱԳԻԾ

Մայիսյան հավաքներին ընդառաջ՝ Նելի Արղությանի առաջարկով սեմինարներին ուբաթ օրերը միացան նաև սաների ծնողները, որպեսզի իրենց երեխաների, դաստիարակների հետ սովորեն ազգային պարերը, ծանոթանան և ճանաչեն։ Ծնողները համույթի աջակցությամբ շատ արագ սովորեցին մեր ազգային մի քանի պարտարբեր տարածաշրջանների և տարբեր բարդությունների։ Ուզում եմ առանձնահատուկ կարևորել թիմի միասնականությունը, արագ արձագանքելու ու համատեղ աշխատելու կարողությունները։ Ծնողական համայնքի հետ աշխատանքը ծայրահեղ դժվար կլիներ, եթե «Նռանե»-ն չաշխատեր մեկ մարդու նման։ Ինչո՞ւ եմ նախագիծը համարում հաջողված

«Նռանե» համույթի նոր պարերի արագ ուսուցում

Իրենց մշակութային իմացությամբ կարողանում են ներգրավվել ծնողներին։

Սովորեցնում են պարերը ծնողներին։

Մշակույթը ազգի դեմքն է։ Համույթը տարածում է մշակույթը ոչ միայն կրթահամալիրում, այլև կրթահամալիրի սահմաններից դուրս։

Рубрика: Без рубрики

Սեբաստացի կրթահամալիրում գործող` 《Եռյակ》,《Նռանե》,《Սեբաստացի նվագախումբ》 խմբերի մայիս ամսվա հաշվետվություն

Այս ամիս համույթը իր ծնողական համայնքով սովորում և ուսումնասիրում է ազգային պարերը, շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ծնող ճանաչի և իր օրինակով ուղղորդի երեխային դեպի ազգային մշակույթ

 • 《Նռանե》երգի պարի համույթ`

Եռյակ ակումբը սովորողների թիմ է, ովքեր հետազոտում` սովորում են ազգային պարեր, որոնք հանրակրթական դասերի ժամանակ դժվար է յուրացվում կամ գրեթե չեն պարվում ժողովրդի ուշադրությունից դուրս մնալու պատճառով։

Նվագախումբը վերցնելով հիմք մեր ազգային երաժշտությունը` ներկայացնում է հայկական ազգային և այլ դասական գործիքավորմամբ, ցույց տալով որ մշակույթը չունի սահմաններ և սահմանումներ։

Սովորողները ցույց տվեցին որ կարող են լինել միասնական իրենց դասվարի հետ

Ճամփորդություն փորձի փոխանակման շատ լավ հնարավորություն են։

Рубрика: Без рубрики

Աշխատանքային այց Սևան Մայիսի 19

Աշխատանքային հինգշաբթին Գեղարքունիքի մարզ, Ծաղկունք գյուղում և Սևան քաղաքում, մայիսի 19, 2022թ.

Օրակարգ`

Մեկնումը՝ ժամը 08։45, Մայր դպրոցի կայանատեղիից

•10։30-11.00՝ գ․ Դդմաշեն. ժամերգություն Դդմաշենի Սուրբ Թադևոս եկեղեցում
•11։30-12։30՝Դդմաշենի դպրոց.
կոպալի ուսուցում, ռազմապարեր. Լաերտ Գրիգորյան և սովորողներ` Լիաննա Դոխոյան, Անի Հարությունյան

•12.45` ընդմիջում Ծաղկունքի դպրոցում

•13։30-14։00՝ Հարսանյաց ծեսի ներկայացում Սևանի մշակույթի տանը

•14։00՝ այցելություն Սևան ազգային պարկ


•15.00՝ «Ուսումնական ամառ 2022» ներկայացում․ Սևանի Բիզնեսի և նորամուծությունների կենտրոն
Մասնակիցներ՝ Սևանի, Գագարին ավանի, Գեղամավանի մշակույթի տների տնօրեններ, «Սևան» երիտասարդական ՀԿ, Գագարին կլաստերի դպրոցների ղեկավարներ, կազմակերպիչներ, Մարտունու համայնքապետարանից ներկայացուցիչ, Սևան քաղաքի դպրոցների ղեկավարներ

Մասնակիցներ՝

1․ Աշոտ Բլեյան

2․ Սյուզի Մարգարյան

3․ Սեդա Թևանյան

4․ Մարիամ Մնացականյան

5․ Լաերտ Գրիգորյան

6. Հուրի Աթարյան

7. Իրինա Կորովինա

8․ Սմբատ Պետրոսյան

9․ Լիաննա Դոխոյան

10․ Անի Հարությունյան

11․ Աստղիկ Գաբոյան

12․ Էլեն Պողոսյան- ֆոտոլուսաբանող

13․ Տիգրան Գասպարյան- ֆոտոլուսաբանող

Համակարգող ` Սյուզի Մարգարյան