Избранное
Рубрика: Без рубрики, Նախագիծ, Երաժշտական, Ծրագրեր

Առարկայական ծրագիր 2021-2022թթ (պար)

• «Պար» առարկայի ծրագիրը Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Միջին դպրոցում (6-8-րդ դասարաններ)

• «Պար» առարկայի ծրագիրը Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Ավագ դպրոցում, 9 – 11-րդ դասարաններ

Պարի ուսուցման նպատակները.

• սովորողների ազգային պարի կրթում,

• նրանց մոտ ազգային մշակույթի ձևավորում

• հայկական պարերի տեսական եւ գործնական իմացություն

Պարի ուսուցման խնդիրները.

• նպաստել սովորողների գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանն ու զարգացմանը

• երաժշտության, պարի միջոցով հաղորդակից դարձնել ազգային մշակույթին, նպաստել դրա յուրացմանը

• ազգային նյութի յուրացում,

• պարզագույն գործիքների նվագախումբ ստեղծել

• գեղարվեստական մտածողության ձևավորում և զարգացում

• ընդհանուր զարգացման ապահովում

• ստեղծագործական երևակայության զարգացում

• պարը դարձնել առօրյայի մասնիկ

ՊԱՐԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

Պարի ընդհանուր պարտադիր դասընթացներ` ըստ հեղինակային կրթական ծրագրերի, ուսումնական պլանների

• Միջին դպրոցի 6-8-րդ դասարաններում՝ շաբաթական 1 դասաժամ

• Ավագ դպրոցի 9-12-րդ դասարաններում` շաբաթական 1 դասաժամ

Կթահամալիրում գործող հանրակրթական համույթներ, ակումբների գործունեություն

• Նախակրթարանների դաստիարակների պարի «Նռանե» ակումբ

• Միջին, Ավագ դպրոցների պարային ակումբ՝«Եռյակ»

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

Պարասրահ-լաբորատորիա՝ լայն, լուսավոր, օդափոխված: Հագեցած համապատասխան կահավորմամբ, ՏՀՏ միջոցներով: Առկա են դաշնամուր, ռիթմիկ, հարվածային գործիքներ:

Բացօթյա միջավայր՝ երաժշտածիսական, պարային, խաղային, ավելի մեծ խմբերով ավելի ազատ, անկաշկանդ գործունեություն ծավալելու համար:

ՊԱՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՒՄ Է

• Խմբային երգեցողությամբ և պարով

• ուսումնական օրացույցով հաստատված առավոտյան ընդհանուր պարապմունքների, ուրբաթ-համերգների, ծեսերի և տոների մասնակցությամբ,

• արտագնա ճամփորդությունների

• նախագծային ուսուցմամբ (հեղինակային մանկավարժություն) ծրագրերով,

• մեդիահմտությունների՝ բլոգավարությամբ,

• միջառարկայական, միջդպրոցական կրթական կապերի, կամուրջների փոխանակման, ստեղծման, համագործակցության,

• սովորելու և սովորեցնելու հմտությունների զարգացման միջոցով:

Խմբային երգեցողություն և պար

Խմբային պարը ձևավորում է թիմային միասնականության մոդել, ինչպես նաև հղկում է ճաշակ:

Խմբային պարը իրականացվում է առավոտյան ընդհանուր պարապմունքների, մեդիաուրբաթ- համերգների, առանձին դասարան-համույթների, համատեղ միասնական դաս-համերգների, կրթական ծրագրերիփ փոխանակումների, ուսումնական ճամբարների, ճամփորդությունների ժամանակ` հեղինակային երաժշտական ծրագրերով և նախագծերով:

Ուսումնական օրացույցով հաստատված առավոտյան ընդհանուրպարապմունքները, ուրբաթ-համերգները, ուրբաթ-համերգների, ծեսերի և տոների մասնակցություն,

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքների ծրագիրը կազմվում է երաժշտապարային, որի ընթացքում տեղի է ունենում ուսումնական նյութերի ամրապնդում, յուրացում, ուսուցում: Պարապմունքները կազմակերպվում են տարատարիք սովորողների խմբերով: Ձևավորվում է թիմային մտածողություն, խմբային երգի, պարի զարգացման, սովորելու-սովորեցնելու հմտություններ, սովորողի մասնակցային, կազմակերպչական ընդունակությունների բացահայտում:

• Ուրբաթ-համերգների ծրագիրը կազմվում է երաժշտապարային, թեմատիկ ուսումնական նյութերի, ծրագրերի հիման վրա, որի ընթացքում տեղի է ունենում ուսումնական նյութերի ամրապնդում, յուրացում, ուսուցում, նոր թեմատիկ համերգների, ծրագրերի ներկայացում, նոր մարդկանց, հյուրերի, խմբերի ներկայացում: Ուրբաթ-համերգներին մասնակցում են տարատարիք սովորողներ, ուսուցչական խմբեր, ծնողներ, հյուրեր: Ձևավորվում են երգեցիկ, ընթերցողական խմբեր, համույթներ, երգչախմբեր, ի հայտ են գալիս անհատ կատարողներ: Ձևավորվում է թիմային մտածողություն, խմբային երգի զարգացման, սովորելու-սովորեցնելու հմտություններ, սովորողի, ուսուցչի, ծնողի, հյուրերի մասնակցային, կազմակերպչական կարողությունների բացահայտում:

Ծեսերի և տոների մասնակցություն. Ծեսերի և տոների նպատակը այն սովորողինը դարձնելն է, որ նա իրեն մասնակից ու փոխանցող զգա: Սովորողի համար ծեսը դառնում է իսկական ուսումնասիրության և հետազոտության աղբյուր, ամրապնդում է միջառարկայական, միջընկերական, համագործակցային կապերը: Այն ստեղծում է հետաքրքրության մեծ դաշտ` հետազոտության, տեղեկությունների հավաքագրման, գրառման, հորինելու, ստեղծելու և այլնի համար: Ծեսերը, տոները միավորում են և ստեղծում սովորող, ծնող, ուսուցիչ համայնքային կապը:

Արտագնա ճամփորդություններ

Այցելություններ դպրոցներ, հոգևոր մշակութային կենտրոններ, եկեղեցիներ և այլն: Ճամփորդության մասնակիցների մոտ ամրապնդվում են ուսուցանված նյութերը, նրանք դառնում են ազգային մշակույթի կրողը, տարածողը և փոխանցողը: Ձևավորվում է թիմային մտածողություն, խմբային պարի զարգացման, սովորելու-սովորեցնելու հմտություններ, սովորողի, ուսուցչի, ծնողի, հյուրերի մասնակցային, կազմակերպչական ընդունակությունների բացահայտում:

Նախագծային ուսուցման հեղինակայինմանկավարժը

Հեղինակ ուսուցիչը նախագծային ուսուցումը կազմակերպում է` ելնելով իր առարկայի արդյունավետ կազմակերպման, սովորողների ընդունակությունների, հմտությունների բացահայտման, գիտելիքների զարգացման, ազգային երաժշտապարային մշակույթի տարածման, փոխանցման մանկավարժական խնդիրների հիման վրա: Արդյունքում մանկավարժ ուսուցիչը անընդհատ ինքնակրթվում, հետազոտում և զարգանում է, իսկ սովորողը ծանոթանում է ազգային մշակույթի ավելի լայն շերտերին և յուրացնում դրանք, հանդիպում է թեմատիկ բազմազանության, ունենում է կրթական այլընտրանք:

Մեդիահմտություններ՝բլոգավարության շնորհիվ (թեմատիկ կայքեր, ենթակայքեր, բլոգներ) ուսուցիչը երաժշտական մեդիատարածքում արտացոլում է իր մանկավարժության խնդիրների շրջանակում մշակված, ստեղծված երաժշտապարային մեդիափաթեթներ՝ երգեր, պարեր։

Միջառարկայական, միջդպրոցական, կրթական կապերի, կամուրջների փոխանակման, ստեղծման համագործակցություն

Իրականացվում է համագործակցութուն`սովորողի, ուսուցչի, ծնողի, դպրոցների, կրթական այլ կազմակերպությունների հետ ներառման, երաժշտապարային նյութի յուրացման, փոխանցման, տարածման, զուգահեռների անցկացման, ընդհանուր գիտելիքների, հմտությունների, կարողությունների բացահայտման, կիրառման նպատակով:

Սովորելու և սովորեցնելու հմտությունների զարգացում

Սովորողը դառնում է յուրացված նյութի կրողը,փոխանցողը: Սովորողը սովորեցնելու ընթացքում ձեռք է բերում շփման, ներառման, իմացած նյութի փոխանցման հմտություններ:

Պարի ուսուցման, փոխանցման խանգարողհանգամանքները. Սովորողների ու հասարակության լայն շերտի մոտ հայկական ազգային պարի վերաբերյալ շատ բացասական ու երրորդային կարծիք կա, դա պայմանավորված է մի քանի կետերով՝

1. Երկարատեւ պետականության բացակայություն

2. Տարբեր ազգերի հետ համատեղ համերաշխ ապրելը

3. Ավագ սերունդների կողմից մշակույթի թերի կամ զրոյական իմացությունն ու ոչ արժեորումը

4. Արտասահմանյան (Եվրոպական ու Ամերիկյան) մշակույթի պրոպագանդան

Պարի ուսուցման մեթոդիկան

Դպրոցական վաղ տարիքից ազգային մշակույթի ուսուցումը սովորողին մոտեցնում է ազգային արժեքներին ու մտածողությանը։ Հայ ազգային երգն ու պարը պետք է լինեն շատ ճկուն եւ սահմաններ չունենան, քանզի վաղ տարիքում պարտադրողաբար սովորեցված յուրաքանչյուր նյութ ավելի հասուն տարիքում հակակրանքի առիթ է հանդիսանում։ Հայ ազգային պարը եւ երգը շատ հարուստ են ու տարբերվող, օրինակ` Սասուն, Համշեն, Վան-Վասպուրական, Ալաշկերտ, Կիլիկիա, Կարին եւ այլն, կարծես նույն տեսակն են, նույն ազգն են, բայց մշակութային առումով շատ տարբերվող շրջաններ են։ Մշակութային այս զանազանությունը պետք է իմանալ տարբերել եւ փոխանցել ։

Ազգային երգը, պարը ծեսը չունեն ստանդարտ մտածողություն` ունեն ողնաշար, որի վրա կառուցվում է մարմինը։

Սովորողների շատ փոքր շրջանակ կա, որ դպրոցական դասաժամերից դուրս մեծ սիրով ծանոթանում է հայոց մշակույթին, եւ հենց իրենց միջոցով էլ կարելի է ցուցադրել ու սերմանել սովորելու մշակույթը։ «Եռյակ», «Նռանե»,«Ակներ», ավագ դպրոցի ձեւավորման փուլում գտնվող պարի ակումբ (Հայարփի Անանյանի ղեկավարությամբ) այս խմբերն են, որոնք թե՛ գիտակցաբար, թե՛ անգիտակցաբար նպաստում են կրթահամալիրում ազգայինի ուսուցմանն ու տարածմանը։ Սովորողները, տեսնելով, որ ազգային պարի ու երգի միջոցով մարդիկ համախմբվում են, դառնում ընտանիք, որտեղ իշխում է հարգանքն ու փոխըմբռնումը, փոխում են իրենց վերաբերմունքը ազգային մշակույթի հանդեպ։ Ճիշտ եւ ոգեղեն ցուցադրված ազգային յուրաքանչյուր տարր սովորողի մոտ առաջացնում է այն յուրացնելու, մասնիկը դառնալու ցանկություն։

Պարի հանդեպ հետաքրքրություն առաջացնելու ձև է ակումբների միջոցով նորպարեր ցուցադրելը, որը տվել է իր արդյունքը(Ալաշկերտի քոչարի պարը ցուցադրվել է համահավաք 8 -րդ դասարանի սովորողների կողմից եւ տարածվել միջին եւ ավագ դպրոցներում` դառնալով ամենասիրելի պարերից մեկը)։

Պարուսուցումը կատարվում է ըստ նախագծի

Նախագիծը կազմելիս

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Երաժշտական ուսումնական կայքեր

Հանրակրթական ազգագրություն. բլոգ

Ծեսերի բաց լաբորատորիա. բլոգ

Ձայնադարան

Երաժշտության դասավանդողների բլոգներ

armenianmusic.am կայք

• ձայնագրություններ ՝ ergir.am կաքից

• կրթահամալիրում արված ձայնագրություններ

• Այլ կայքերից վերցված արխիվային նյութեր(Ֆեյսբուք, Յութուբ եւ այլն)

Избранное
Рубрика: Без рубрики, Հաշվետվություն, Նախագիծ, Ծրագրեր

Աշխատանքային ծրագիր 2020-2021 ուս տարվա համար

Տարիքային խմբեր ՝ 6-8 րդ դասարանցիներ

Նախատեսված է սույն ուս տարում ծանոթացնել Հայ ազգի մշակույթին ՝

 1. Զրույց մեր ազգի մեծերի (հերոսների, ազգագրագետների, գրողների, մշակույթի ) մասին

2.Պարերի ուսուցում (ազատ թեմատիկա)

3.Ազգային խաղերի ուսուցում (սովորողների ընտրությամբ)

Նախագծի նպատակը՝ սովորողին ավելի մոտեցնել ազգային արժեքներին, ազգային պարը, խաղը որպես ապրելակերպ ներկայացնել, հասցնել սովորողին, որ մեր մշակույթի մասնիկները պետք է պահվի անկախ նախընտրած մասնագիտությունից քանզի դրանք մեր զինանոցի նշանակալի զենքերից են:

Рубрика: Без рубрики

Հանդիպում 5 տարեկանների խմբի հետ

Նպատակը` ծանոթացնել ազգային նվագարաններին, նվագարանների հնչողությանը, մեղեդիներին և ռիթմերին։

Նախագիծը` Անահիտ Գրիգորյանի

Рубрика: Без рубрики

Հաշվետվություն Նոյեմբեր

Նոյեմբեր ամիսը շատ հետաքրքիր ու առատ ամիս էր`արևելյան դպրոցի և Մարինե Ոսկանյանի հետ համագործակցային նախագծով `《նռանե 》,《եռյակ》համույթները և սեբաստացի նվագախումբը։ Պարապմունքները շատ ինտենսիվ էին որի արդյունքում ստացանք հիանալի ուրբաթ համերգ։ Թմբուկի ուսուցումը` որպես սկիզբ շատ հաջող անցավ մասնակիցների համար սովորեցինք 2 ռիթմ, իսկ ամիսը ամփոփվեց հարիսայի ծեսով։

Рубрика: Без рубрики

Ուրբաթ համերգ

Նոյեմբերի 18

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր

Վայրը՝ Մարմարյա սրահ

Ժամը՝ 15:15

Համակարգումը՝ Արևելյան դպրոցի

Մասնակիցներ՝ Արևելյան դպրոցի սովորողներ, դասավանդողներ, Նռանե համույթ, Եռյակ համույթ, Սեբաստացի նվագախումբ

Երաժիշտներ՝ Մարինե Ոսկանյան, Լաերտ Գրիգորյան

Համագործակցություն՝ Մայրենիի դասավանդողների հետ

Տեխնոլոգիա՝ Թամար Հարությունյան, Զառա Ոսկանյան

Ծրագրում՝

1.Սայաթ Նովա — Դուն են հուրին, Բրոյի բրոյի

2. Միասնական ընթերցում — Դուն էն հուրին ես

3. Ազգային խաղ-պար — Կռնկավե

4. Ազգային պար — Կայնե Ֆիդա

5. Ազգային պարերգ — Հանիկ Նանիկ, Թռի,թռի, Վույ տանտանա, Ուստից կուգաս

6. Ազգային պար- Լուտկի

7. Ազգային պար — 12 ոտք

8. Պոպուրի — Զար զընգը ` սեբաստացի նվագախումբ

9. Թմբկազարկ

10. Ազգային պար — Կարմիր Ֆստան

11. Ազգային պարերգ, պար — Լիկիլի

Рубрика: Без рубрики

Հանդիպում Տիգրան Արեգունու հետ

Լիսիցյանական օրեր

2022 թ-ի նոյեմբերի 21

ժամը` 11.00, Մայր դպրոց, Մարմարյա սրահ

Սեմինարավարներ` ծնող Տիգրան Արեգունի, Լաերտ Գրիգորյան

1. Հայկական ռազմապարերի պատմություն

2. Ռազմապարերի ուսուցում

Մասնակիցներ` 

Միջին, Ավագ դպրոցների, Քոլեջի սովորողներ (հիմնականում արական կազմ)

Ռազմապարերի ցանկ.

 • Յարխուշտա
 • Շատախի Ռազմապար
 • Քերծի
 • Քոչարիներ
 • Ռոստոմի
 • Զաքենի
 • Թրապարեր և այլն
Рубрика: Без рубрики

Դասվարների պարի սեմինար 2022֊2023թթ

Հանդիպումների ժամանակացույց՝

Նոյեմբեր-դեկտեմբեր

1-րդ խումբ- պարատուն Լաերտ Գրիգորյանի հետ։

Հունվար-փետրվար

2-րդ խումբ-պարատուն Լաերտ Գրիգորյանի հետ։

Մարտ-ապրիլ

2-ին խումբ-պարատուն Լաերտ Գրիգորյանի հետ։

Ժամը՝ 14:00-14:45

Վայր՝Մարմարյա սրահ

Նպատակ` սովորել նոր ազգային պարեր

Խմբեր՝

1-ին խումբ

 1. Նելլի Թովմասյան-Նելլի
 2. Քրիստինե Հովսեփյան
 3. Մարգարիտ Հովնանյան
 4. Սեդա Վիրաբյան-
 5. Վարսիկ Աթոյան
 6. Մելինե Սիմոնյան
 7. Գայանե Թորոսյան
 8. Նաիրուհի Համբարձումյան
 9. Լիլիթ Սահակյան
 10. Մարգարիտ Թամազյան
 11. Տաթև Սահակյան
 12. Աշխեն Թադևոսյան
 13. Անահիտ Մելքոնյան

2-րդ խումբ

 1. Հռիփսիմե Առաքելյան
 2. Կարինե Մամիկոնյան
 3. Գոհար Սմբատյան
 4. Տաթև Թամազյան
 5. Լուսինե Պետրոսյան
 6. Անուշ Աթայան
 7. Կարինե Խառատյան
 8. Մարինե Մանուկյան
 9. Մարի Միքայելյան
 10. Արմինե Մնացականյան
 11. Լենա Վարդանյան
 12. Սրբուհի Ներսիսյան
 13. Անահիտ Ավագյան
 14. Արաքս Հովհաննիսյան

3-րդ խումբ

 1. Սաթենիկ Սիմոնյան
 2. Լուսինե Պետրոսյան
 3. Մարիամ Խաչատրյան
 4. Ազնիվ Մանուկյան
 5. Մարիամ Մանասյան
 6. Արմինե Գյոնջյան
 7. Արմինե Մովսիսյան
 8. Լուսինե Գասպարյան
 9. Մանուշակ Աբրահանյան
 10. Հասմիկ Ղազարյան
 11. Ծաղիկ Գասպարյան
 12. Մանե Հարությունյան
 13. Թամարա Մարիմյան

Պարերի ցանկ`

 • Մինինդուր
 • Սասնա պարերի շարք
Рубрика: Без рубрики

Դասավանդողների պարի սեմինար

Օր` հոկտեմբեր 24,25

Ժամը` 11։30֊12։30

Վայրը` Լիսիցյան կենտրոնին կից պարասրահ

Նպատակը` մանկավարժական ճամբարի մասնակիցներին ներկայացնել և սովորեցնել մեր ազգային պարերը, ծանոթացնել և կարևորում տալ մեր մշակույթին։

Պարերի ցանկ`

 1. Գյովնդ
 2. Մայրոքե
 3. Թամզարա
 4. 12 ոտք

Նախնական կարողություններ` ռիթմի նվազագույն զգացողություն

Անհրաժեշտ պարագաներ` ձայնարկիչ։

Рубрика: Без рубрики

Հաշվետվություն հոկտեմբեր

Հոկտեմբեր ամսին շատ ինտենսիվ պարապմունքներ ենք անցկացրել` 《նռանե》֊ի ,《եռյակ》֊ի և նվագախմբի տղաների հետ, բացի դա որպես փորձի փոխանակում մեկնեցի իրական դպրոցի սովորողների հետ Սևանի խոշորացված համայնքի դպրոցներ, շատ հետաքրքիր եռօրյա ճամփորդություն ունեցա Վերճինիա և Արամ Քերովբեանների հետ, համագործակցային նախագիծ ունենք Մարինե Ոսկանյանի հետ, որի ամփոփումը` որպես ուրբաթ համերգ, կցուցադրենք նոյեմբերի 18 ին։

 1. Նռանե
 2. Եռյակ
 3. Նվագախումբ
 4. Համագործակցություն իրական դպրոցի հետ
 5. Եռօրյա ճանապարհորդություն
 6. Համագործակցային նախագիծ Մարինե Ոսկանյանի հետ
 7. Պարի սեմինարնար մուտքի ճամբարի դասավանդողների հետ

Рубрика: Без рубрики

Համագործակցություն Մարինե Ոսկանյանի հետ

Նպատակը`

Սովորողների մոտ զարգացնել պարայի,երգեցիկ ունակությունները և որոշ կատարումներ ներկայացնել կենդանի նվագակցությամբ։

Սովորողներից կազմված Նվագախմբի սովորողների հետ արևելյան դպրոցի 4 և 5֊րդ դասարանի սովորողները կատարելու են Սայաթ֊նովայի `《Դուն են հուրին իս》երգը, պարելու են 12 ոտք և լիկիլի պարերը, որի կատարման ժամանակ կօգնեն 《Եռյակ》և 《Նռանե 》խմբի անդամները` որպես ավելի բանիմաց և փորձառու պարողներ։

Պարուսուցման օրեր 5֊րդ դասարանի սովորողների հետ`

Հոկտեմբերի 6,10,11,13,17

Պարուսուցում` դասավանդողների հետ`

Հոկտեմբերի`24,25,26,27,28

Ժամը`9։30֊10։30

Կոպալ դհոլի պարապմունքներ Մարինե Ոսկանյանի հետ`

Հոկտեմբերի` 24,25,26,27,28

Ժամը` 10։35֊11։25

Պարերի ցանկ`

 • Լիկիլի
 • 12 ոտք
 • Շեյխանի

Երգ`

 • Սայաթ նովա` դուն են հուրին իս (սեբաստացի նվագախումբ
Рубрика: Без рубрики

Ջայնաշխարհ, միաձայն երգեցողության արվեստանոց Արատեսում

Վայր՝ Արատեսի դպրական կենտրոն

Օր՝ հոկտեմբերի 18-20

Մեկնում՝  հոկտեմբերի 18` ժամը` 9.00,  Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու բակից

Վերադարձ՝ հոկտեմբերի 20, ժամը՝ 17. 00, Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու մոտ

Մասնակիցներ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի դասավանդողներ, սովորողներ, Ֆրանսիահայ երաժիշտներ, հյուրեր

Աշխատանոցի մասնակցության ուղղություններ

 • միաձայն երգեցողության աշխատանոցի մասնակցություն
 • Արատեսի վանական համալիրի հանրահռչակում
 • «Հոգևոր հայաստան» նախագծի շարունակականության ապահովում. երեկոյան համերգ-ժամերգության իրականացում
 • մասնակիցների համար հայրենագիտական նոր ուղղությունների բացահայտում
 • հանրակրթական հարասանեկան ծեսի իրականացում
 • համագործակցություն, խմբային, մասնագիտական գիտելիքների, հմտությունների համատեղում, համակարգում, ներկայացում

Անհրաժեշտ պարագաներ

 • քնապարկ
 • ուսապարկ
 • հարմարավետ հագուստ (փոխնորդ)
 • կոշիկներ (փոխնորդ)
 • հիգիենայի պարագաներ
 • առաջին օրվա համար նախատեսված սնունդ՝ բրդուճներ, միրգ, անհատական սպասք
 • ջուր՝ անհատական շշով
 • լապտեր
 • թվային գործիք
 • առաջին օգնության արկղիկ

Մենյու

Հոկտեմբերի 18, oր առաջին

 • 09․00-Ուսումնական ժամերգություն
 • 09.10-մեկնում Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու բակից
 • 10․10-կանգառ Սևանի ափին՝ Հայրավանք
 • 11․30-կանգառ Սելիմի լեռնանցքում՝ Օրբելյանների քարավանատուն
 • 13․00-կանգառ Եղեգիսում՝ քայլք դեպի Զորաց վանք
 • 14․00-ժամանում Արատես, իրերի տեղավորում, հանգիստ, ճաշ
 • 15․30-քայլք դպրական կենտրոնի տարածքում
 • 16.00-հարսանեկան, ծիսական ցնծություն Արատեսի ծիսական հարթակում
 • 17.00-19.00-միաձայն երգեցողության աշխատանոց
 • 19:00-20:00-ընթրիքի պատրաստություն, ընթրիք
 • 20:00-21.30-աշխատանքների ամփոփում, հաջորդ օրվա նախապատրաստություն, խարույկ
 • 22:30-23:00-հիգիենայի ժամ
 • 23:00-քուն

Հոկտեմբերի 19, օր երկրորդ

 • 08.00-վերկաց, առավոտյան նախավարժանք
 • 9.00-նախաճաշ
 • 10.00-քայլարշավ ձորակով դեպի Խաչոց, Ժայռի աղբյուր, Արատեսի վանք
 • 12.00-14.00-միաձայն երգեցողության աշխատանոց
 • 14:00-15:00-ճաշի պատրաստություն, ճաշ
 • 16:00-18:00-ֆիլմի դիտում՝ «Աքսորեալ երգեր»
 • 18.00-երեկոյան ուսումնական ժամերգություն, համերգ
 • 19:00-20:00 հանգիստ, ընթրիքի պատրաստություն, ընթրիք
 • 20:00-22:30-զրույց-քննարկում երեկոյան խարույկի շուրջ
 • 22:30-23:00-հիգիենայի ժամ
 • 23:00-քուն.

Հոկտեմբերի 20, oր երրորդ

 • 08:00-վերկաց, առավոտյան նախավարժանք, հիգիենայի ժամ
 • 09:00-նախաճաշ
 • 10:00-կացարանների մաքրություն, իրերի հավաքում և մեքենայում տեղավորում
 • 12:00-մեկնարկ Արատեսից
 • 14.00-կանգառ Արենիի վանքում
 • 17.00-Ավարտ Սբ. Երրորդություն եկեղեցու բակ

Վերադարձ Երևան՝ Գետափ-Արենի-Զանգակատուն-Սևակավան-Երասխ-Արտաշատ-Երևան երթուղով

Рубрика: Без рубрики

Փորձի փոխանակում 《Իրական 》դպրոցի սովորողների հետ

Օր`12.10.2022թթ

Մեկնման ժամը`12։30

Երթուղին`Բաբաջանյան 25֊Իրական դպրոց֊ Զովաբեր֊ Դդմաշեն֊Ծաղկունք ֊Գեղամավան֊Վարսեր֊Գագրին։

Այցի նպատակը`ազգային պարերի ուսուցման փորձի փոխանակում։ Իրական դպրոցի սովորողների միջոցով ազգային պարերի ուսուցման տարբերակով և պարերի ուսուցման փորձի փոխանակում։ Այցի ժամանակ նվիրեցինք Դդմաշենի դպրոցին Sven PS- 650 ձայնարկիչ։

Վերադարձը `նույն ճանապարհով։

Ժամը` 17։00